Referat Oświaty 

 
 

Kierownik Referatu Oświaty

Anna Tylicka

PIĘTRO, pokój nr 10

tel. (23) 6582078 wew. 25

e-mail: RO@uglubowidz.pl

Inspektor ds. obsługi finansowo-księgowej szkół

Renata Lipka Chrzanowska

Zastępstwo pełni: Kinga Kowalska

PIĘTRO, pokój nr 10

tel. (23) 6582078 wew. 25

Pracownik administracyjny

Alina Kowalska

PIĘTRO, pokój nr 10

tel. (23) 6582078 wew. 25

 

CHARAKTERYSTYKA I ZADANIA

Do zadań i kompetencji Referatu Oświaty należą:

 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej szkół;
 • organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w jednostkach oświatowych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 • opracowywanie zbiorczych projektów budżetu oświaty na podstawie planów i wydatków poszczególnych jednostek oświatowych;
 • prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planach finansowych jednostek oświatowych, przygotowywanie na podstawie wniosków dyrektorów jednostek oświatowych propozycji zmian w planach finansowych oraz przedkładanie informacji w tym zakresie organom gminy;
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie ewidencji księgowej składników majątkowych stanowiących mienie jednostek oświatowych, uzgadnianie na tej podstawie stanów wynikających z przeprowadzonych spisów inwentaryzacyjnych;
 • współdziałanie z dyrektorami jednostek oświatowych w sporządzaniu sprawozdań jednostkowych i opracowywaniu sprawozdań łącznych w zakresie danych statystycznych dotyczących zatrudnienia, wynagrodzenia, dochodów i wydatków budżetowych oraz dochodów własnych;
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz rocznego przygotowania przedszkolnego;
 • prowadzenie spraw związanych ze sprawdzaniem kompletności, poprawności i zgodności ze stanem faktycznym danych oświatowych gromadzonych w bazach danych oświatowych;
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Wójta, Kuratora Oświaty, Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej i odznaczeń państwowych nauczycielom szkół;
 • wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych;
 • wykonywanie czynności związanych z oceną pracy dyrektora placówki oświatowej;
 • prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli;
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej uczniom;
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli;
 • przygotowywanie do zatwierdzenia przez Wójta Gminy Lubowidz arkuszy organizacyjnych szkół oraz ich zestawień przygotowanych przez dyrektorów jednostek oświatowych;
 • przygotowywanie projektów regulaminów, zarządzeń Wójta Gminy Lubowidz, uchwał Rady Gminy w zakresie spraw oświatowych a także projektów innych dokumentów o charakterze organizacyjnym;
 • prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych;
 • prowadzenie obsługi finansowo-księgowej funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania referatu.
 

Liczba odwiedzin : 1484
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Kotłowska
Czas wytworzenia: 2014-08-19 13:07:36
Czas publikacji: 2018-01-10 14:52:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak