Nieodpłatna pomoc prawna 2018 

 

 

UDZIELANIE  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

W 2 PUNKTACH W POWIECIE  ŻUROMIŃSKIM

w  2018  roku

 

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 1 w Żurominie

Dzień tygodnia

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny przyjęć

Obsługa prawna

poniedziałek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                      
ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Magdalena                        

Kalinowska

-radca   prawny

wtorek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                      
 ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Magdalena

Kalinowska

-radca prawny

środa

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                      
ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

8.00-10.00

Magdalena Kalinowska

-radca prawny

10.00-12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

czwartek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                      
ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

piątek

Żuromin

Specjalistyczne Poradnictwo Rodzinne                      
ul. Lidzbarska 27             09-300 Żuromin

8.00 – 12.00

Dariusz Kujawski

-adwokat

W Punkcie nr 1 pomoc prawną świadczą radca prawny wskazany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie  oraz  adwokat wskazany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku.

 

Harmonogram działania Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2 zlokalizowanego w lokalach gminnych

Dzień tygodnia

Miejscowość

Siedziba lokalu

Godziny przyjęć

Obsługa prawna

poniedziałek

Kuczbork Osada

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   
ul. Mickiewicza 7B            09-310 Kuczbork

8.00 – 12.00

Aplikant adwokacki Sławomir Bajek

zastępstwo: adwokat        Paweł Aranowski

lub

adwokat  Magdalena Rymkiewicz-Aranowska

wtorek

Lubowidz

Urząd Gminy               
ul. Zielona 10                   09-304 Lubowidz

8.00 – 12.00

środa

Bieżuń

Urząd Miasta               i Gminy                      
ul. Warszawska  2         09-320 Bieżuń

8.00 – 12.00

czwartek

Lutocin

Urząd Gminy               
ul. Poniatowskiego 1 09-317 Lutocin

8.00 – 12.00

piątek

Siemiątkowo

Urząd Gminy               
ul. Wł. Reymonta 3A  09-135 Siemiątkowo

8.00 – 12.00

 

W Punkcie nr 2 pomoc prawną świadczy Fundacja   TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie, ul. Warmińska 7/1 ,  10-544 Olsztyn , KRS  0000403888

 

Zakres nieodpłatnej pomocy

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3)  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym , lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1)         podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2)         z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3)         związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Osoby, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

1)         której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2)           która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U.z 2017r., poz. 1832), lub

3)           która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r. poz. 12055 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

4)           która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203 oraz z 2017 r,poz.60), lub

5)           która nie ukończyła 26 lat, lub

6)           która ukończyła 65 lat, lub

7)          która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

8)          która jest w ciąży.

 

Rodzaj dokumentu potwierdzającego  uprawnienie do nieodpłatnej pomocy prawnej

 

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa  w:

1)  pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2)   pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

3)   pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

4)   pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

5)   pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6)   pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;

7) pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w pkt 1, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.¹)

 

Osobie uprawnionej, o której mowa w  pkt 1-6 i 8, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów .² )

 

Oświadczenia, o których mowa w pkt 6 oraz ¹) , ² )osoba uprawniona składa udzielającemu nieodpłatnej pomocy prawnej pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 357
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Monika Kotłowska
Czas wytworzenia: 2018-02-06 09:07:17
Czas publikacji: 2018-02-06 09:07:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak