Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Lubowidz 

 
 

 

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIEBIORCZOŚCI

GMINY LUBOWIDZ

NA LATA 2015-2020

 

 

Lubowidz, 2015

Spis treści

 

1.     Wstęp.. 2

2.     Diagnoza przedsiębiorczości w Gminie Lubowidz. 2

2.1. Charakterystyka podmiotów gospodarczych. 2

2.2. Absorpcja środków unijnych. 2

2.3. Rynek pracy. 2

2.4. Instytucje otoczenia biznesu. 2

2.5. Zagospodarowanie przestrzenne. 2

2.6. Turystyka. 2

3. Cele Programu. 2

4. Monitoring Programu. 2

5. Ewaluacja Programu. 2

 

 

 

1.  Wstęp

 

Przedsiębiorczość jest aktywnością społeczną, która zapewnia lokalnemu środowisku rozwój w wymiarze zarówno społecznym jak i finansowym a z badań wynika, że obszary, na których działają aktywni gospodarczo mieszkańcy, charakteryzują się niższym bezrobociem, wyższymi dochodami budżetowym i skutecznie przyciągają inwestorów zewnętrznych.

Podstawowym założeniem Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Lubowidz na lata 2015-2020 jest pomoc mieszkańcom Gminy w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i dostarczenie informacji wspierających decyzje z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Z uwagi na charakterystykę Gminy Lubowidz, która jest gminą wiejską Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest koncepcją systemowego wsparcia przedsiębiorczości wiejskiej, a podstawowym warunkiem jej rozwoju jest wzrost  różnorodności pozarolniczych funkcji gospodarczych, tj. usług, turystyki, mieszkalnictwa, leśnictwa, rzemiosła, produkcji i drobnej wytwórczości i innych.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości jest ponadto opracowaniem wspierającym rozwój przedsiębiorczości rozumianej nie tylko jako zdolność do założenia i prowadzenia własnej firmy, lecz także jako zespół cech osobowych, takich jak: aktywność, wytrwałość, zapał do pracy, inicjatywa, kreatywność, zdolność do koncentracji, pewność siebie i wiara we własne siły, samodyscyplina, uczciwość, skłonność do wyważonego ryzyka oraz brania odpowiedzialności za siebie i innych oraz posiadana intuicja i umiejętności.

 

Program w swoich założeniach jest także spójny z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla, w tym, m.in. ze Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 oraz strategią Unii Europejskiej „Europa 2020”. W obydwu tych dokumentach promowana jest filozofia zakładająca konieczność koncentracji na obszarach tematycznych powiązanych z daną gospodarką. W wymiarze lokalnym oznacza to wykorzystywanie w większym stopniu  lokalnej specyfiki przyrodniczej i społeczno-gospodarczej, co będzie sprzyjało większej efektywności i różnorodności przedsiębiorstw działających na tych obszarach.

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Lubowidz 2015-2020 jest dokumentem sektorowym o charakterze wykonawczym, formułującym szczegółowe i konkretne zadania realizacyjne będące rozwinięciem i dopełnieniem działań wytyczonych w Strategia Rozwoju Gminy.  

 

Strategia Rozwoju Gminy Lubowidz na lata 2016-2025 identyfikuje trzy cele strategiczne, wokół których będą koncentrować się działania i zadania realizacyjne w perspektywie czasowej do roku 2020.

 

Cel strategiczny 1. Trwały rozwój gospodarczy oparty na endogenicznym potencjale gminy zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju

Cel strategiczny 2.  Wzrost poziomu życia mieszkańców w oparciu o współdziałanie i oddolną aktywność

Cel strategiczny 3. Ład przestrzenny łączący poszanowanie dla środowiska i wyzwania cywilizacyjne

 

Celem strategicznym zawierającym najwięcej odniesień do wzrostu przedsiębiorczości jest Cel strategiczny 1. Trwały rozwój gospodarczy oparty na endogenicznym potencjale gminy zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Realizacja Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i osiągnięcie zakładanych rezultatów będzie wprost przyczyniała się do osiągnięcia tego celu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Diagnoza przedsiębiorczości w Gminie Lubowidz

 

W części diagnostycznej Programu scharakteryzowano gospodarkę Gminy a także wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród 285 mieszkańców gminy, w których mieszkańcy wskazywali m.in. czynniki utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej w gminie. Diagnoza zawiera charakterystykę czynników wpływających na rozwój przedsiębiorczości w gminie, takich jak: potencjał gospodarczy, turystyczny i kulturowy gminy, lokalny rynek pracy oraz instytucje otoczenia biznesu.

 

2.1. Charakterystyka podmiotów gospodarczych

 

W Gminie Lubowidz, pomimo trendu wzrostowego w skali kraju (wzrost ze 157,5 w 2010 r. do 170 w 2014 r.) i województwa mazowieckiego (wzrost ze 203,5 w 2010 r. do 224,6 w 2014 r.)  od kilku lat mamy do czynienia z powolnym spadkiem liczby podmiotów gospodarczych. W 2014 roku na 1000 mieszkańców gminy Lubowidz w wieku produkcyjnym przypadały 102,2 przedsiębiorstwa, zaś w 2010 roku było to 106,5 przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę najbliższe otoczenie, ze spadkiem podmiotów gospodarczych borykają się również sąsiednie gminy. Najlepszymi wskaźnikami w tym zakresie w powiecie żuromińskim może pochwalić się gmina Żuromin, w której liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym w 2014 roku wyniosła 136,1 przedsiębiorstw, co jednak było wartością niższą niż to miało miejsce w roku 2010 (137,3 przedsiębiorstwa). Liczbę podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014 przedstawiono na wykresie 1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców w latach 2010-2014

 

 

 

Źródło: Główny Urzędu Statystyczny – Bank Danych Lokalnych, 2015r.

 

Liczbę podmiotów gospodarki narodowej w latach 2010-2014 przedstawia Tabela 1.

 

Tabela 1. Podmioty gospodarki narodowej (rejestr REGON) w gminie Lubowidz w latach 2010-2014.

 Rodzaj podmiotu gospodarczego/rok

2010

2011

2012

2013

2014

Podmioty gospodarki narodowej ogółem

461

421

423

426

438

Sektor publiczny - ogółem

13

16

18

18

20

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego

11

14

16

16

18

Sektor prywatny - ogółem

448

405

405

408

418

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

419

376

374

373

381

spółki handlowe

6

6

6

8

8

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego

1

1

1

1

1

Spółdzielnie

6

5

5

5

6

stowarzyszenia i organizacje społeczne

9

9

11

11

11

Źródło: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych, 2015 r.

 

 

W strukturze gospodarczej Gminy nie ma jednej dominującej branży. Można wskazać kilka gałęzi gospodarki, w których Gmina posiada potencjał rozwojowy. W 2014 roku w Gminie Lubowidz działało 438 podmiotów gospodarki narodowej. Najwięcej firm działało w sekcjach G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych: 130 przedsiębiorstw; F – Budownictwo:   93 przedsiębiorstwa działające w kategorii; C - przetwórstwo przemysłowe przedsiębiorstw:  50 przedsiębiorstw. Szczegółową strukturę branżową podmiotów w Gminie Lubowidz przedstawiono na wykresie 2.

Wykres nr 2. Struktura branżowa przedsiębiorstw w Gminie Lubowidz[1]

 

 

 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych, 2015 r.

 

 

 

 

Biorąc pod uwagę wielkość podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w wieku produkcyjnym w Gminie zdecydowanie dominują podmioty zatrudniające do 9 osób. W 2014 roku było to 989,7 podmiotów, co stanowiło niemal 97% wszystkich zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie, co koresponduje z trendem ogólnokrajowym. Od 2011 roku zauważalny jest stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych wszelkiej klasy wielkości. Na wykresie 3. przedstawione zostały dane dotyczące podmiotów gospodarczych wg klas wielkości w gminie Lubowidz na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2010-2014.

Wykres 3: Podmioty wg klas wielkości w gminie Lubowidz na 10 tys. mieszkańców w wieku produkcyjnym w latach 2010-2014

 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych, 2015 r.

 

Wskaźnik osób fizycznych prowadzących działalność  gospodarczą na 10 tys. ludności w 2013 r. wynosił w Gminie 525 osób i był niższy od wskaźnika dla powiatu, który wynosił 544 osoby.

Zgodnie z danymi GUS jednym z największych wyzwań dla Gminy w sferze gospodarczej, będzie przyciąganie inwestycji zagranicznych.  Od 1998 roku na terenie Gminy Lubowidz funkcjonuje tylko jedno przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym, natomiast w całym powiecie żuromińskim znajduje się sześć podmiotów gospodarczych z udziałem kapitału zagranicznego.

Z badań sondażowych przeprowadzonych wśród mieszkańców Gminy wynika, że dla największej części ankietowanych najistotniejsze prowadzeniu firmy są bariery finansowe (brak kapitału): 8,7 % wskazań „zdecydowanie tak” i 10,1% „raczej tak”.

Drugą grupą barier na którą wskazało najwięcej osób są bariery rynkowe: 5,2 % wskazań „zdecydowanie tak” i 8,7 % „raczej tak”. Szczegółowe odpowiedzi zaprezentowano na wykresie 4.

 

Wykres 4. Bariery w  prowadzenia firmy w Gminie

 

Źródło: Badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy, 2015 r.

 

W kwestia atutów Gminy we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości, zdecydowanie dominującą odpowiedzią wybierana przez respondentów była odpowiedź „trudno powiedzieć”. Prawdopodobnie wynikało to z dotychczasowego braku realizacji programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie. Szczegółowe odpowiedzi dotyczące atutów Gminy we wspieraniu przedsiębiorczości przedstawiano na wykresie 5.

Wykres 5. Ocena atutów Gminy we wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości

 

Źródło: Badanie ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców Gminy, 2015 r.

2.2. Absorpcja środków unijnych

 

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku otworzyło polskim przedsiębiorcom drogę do pozyskiwania funduszy unijnych, stanowiących alternatywną wobec kredytów bankowych, formę wsparcia finansowego przedsiębiorstw. Obecna perspektywa wydatkowania środków unijnych  2014-2020 będzie w znacznym stopniu skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które będą mogły liczyć na wsparcie ze środków unijnych. Będzie to duża szansa dla tych przedsiębiorców, którzy zainwestują w badania, innowacje, nowe technologie i podnoszenie konkurencyjności swoich firm. W ostatnich latach znikoma liczba przedsiębiorców aplikowała o środki finansowe z funduszy strukturalnych UE. Natomiast wartość dofinansowanych z funduszy UE inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach wszystkich programów polityki spójności, PROW i PO Ryby 2007-2013 w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy Lubowidz w 2013 roku wyniosła 2 747,43 zł, co jest najniższą wartością spośród wszystkich gmin powiatu żuromińskiego. Wartość dofinansowanych z funduszy UE inwestycji w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia wykres 6.

 

Wykres nr 6. Wartość dofinansowanych z funduszy UE inwestycji w przeliczeniu na 1 mieszkańca

 

 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny - Bank Danych Lokalnych, 2015 r.

 

2.3. Rynek pracy

 

W Gminie Lubowidz od kilkunastu lat utrzymuje się wysokie bezrobocie, a to powoduje obniżanie się warunków życia mieszkańców Gminy
i przyczynia się do rozwoju negatywnych zjawisk społecznych takich jak wykluczenie społeczne, patologie społeczne i konflikty z prawem.  Niekorzystna sytuacja na rynku jest przede wszystkim skutkiem przemian gospodarczych, jakie zaszły w kraju po 1990 r. i spowodowały upadek większości zakładów pracy. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym bezrobocie są zmiany strukturalne w rolnictwie powodujące zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w Gminie Lubowidz w 2013 r. wynosiła 199,1 osób i była wyższa o 29,8 w stosunku do roku 2010 i była najwyższa w powiecie żuromińskim (GUS BDL).  Stopa bezrobocia w powiecie żuromińskim w 2014 r. wynosiła 23,8% i należała do najwyższych w subregionie ciechanowsko-płockim.

Udział osób bezrobotnych pozostających bez pracy ze względu na niskie lub zawodowo nietrafione wykształcenie oraz posiadany staż pracy lub jego brak (absolwenci) wynosi ok. 70% ogółu zarejestrowanych. W Gminie Lubowidz utrzymuje się także wysoki poziom bezrobocia długotrwałego, które dotyczy około 65% ogółu  bezrobotnych.

Za optymistyczną można uznać zmianę wskaźnika liczby zarejestrowanych bezrobotnych w Gminie Lubowidz na koniec 2014 r. gdyż wyniosła ona 724 osoby (331 mężczyzn i 393 kobiety) i była niższa o 133 osoby względem poprzedniego roku (2013 rok – 857 osób, w tym 437 mężczyzn i 420 kobiet). W zestawieniu uwzględniającym udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności Gminy Lubowidz w wieku produkcyjnym za 2014 wartość wyniosła 16,9% (dla powiatu żuromińskiego 14,8%). W 2013 roku udział dla Gminy wynosił 19,9% a dla powiatu 16,6%. Spośród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żurominie na koniec 2014 roku odsetek osób z wykształceniem wyższym wyniósł 9,3%, średnim zawodowym, policealnym - 22% i zasadniczym zawodowym - 31,2%.

2.4. Instytucje otoczenia biznesu

 

Instytucje otoczenia biznesu (IOB) to podmioty dysponujące bazą materialną i techniczną oraz kapitałem intelektualnym niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw.  Zadania instytucji otoczenia biznesu to m.in wspieranie przedsiębiorczości, ułatwianie rozpoczynania działalności gospodarczej i  pomoc nowo tworzonym przedsiębiorcom - poprzez szkolenia i doradztwo, wsparcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, tworzenie sieci współpracy, animacji środowiska innowacyjnego przedsiębiorstw, a także zapewnienie zewnętrznych źródeł finansowania.  IOB to parki technologiczne, inkubatorów przedsiębiorczości, centrów transferu technologii które zazwyczaj zlokalizowane są w dużych miastach, natomiast w małych miejscowościach są to zazwyczaj organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa, które za cel swojej działalności statutowej stawiają sobie wspomagające rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Na terenie Gminy Lubowidz funkcjonuje jedna organizacja pozarządowa:

 • Stowarzyszenie Na pograniczu, 09-304 Lubowidz, ul. Zielona 10,

Więcej ośrodków wspierających przedsiębiorczość zlokalizowanych jest w mieście powiatowym – Żurominie. Są to m.in.:

 • Cech Rzemiosł Różnych w Żurominie
 • Stowarzyszenie ,,Praca – Rozwój – Edukacja” w Żurominie
 • Żuromińskie Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne w  Żuromin
 • Stowarzyszenie WAGON INICJATYW,  w  Żurominie
 • Stowarzyszenie Informacja-Integracja w Żurominie - działalność Stowarzyszenia koncentruje się na podnoszeniu kwalifikacji, rozwoju wiedzy i kompetencji w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, który jest jednym z czynników rozwoju przedsiębiorczość

Ponadto, z uwagi na położenie gminy Lubowidz na terenie województwa mazowieckiego, władze gminy jak i przedsiębiorcy mogą korzystać z wsparcie instytucji działających na szczeblu subregionu i województwa, takich jak:

 • Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie, ul. Kraszewskiego 8a, 06-400 Ciechanów
 • Ciechanowskie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
 • Mazowiecka Fundacja Rozwoju
 • Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych
 • Stowarzyszenie Aktywizacji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Jedną z najważniejszych instytucji, ze wsparcia której mogą korzystać władze gminy oraz przedsiębiorcy jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Wparcie ze strony Agencji możliwe jest w czterech podstawowych obszarach:

 • Wsparcie w zakresie obsługi inwestora i eksportera, pomoc w zakresie obsługi inwestorów zagranicznych w charakterze partnera wspomagającego proces rozpoczynania działalności gospodarczej, a także oferując firmom stałe usługi w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Wsparcie w działaniach na rzecz realizacji projektów dla społeczeństwa informacyjnego,
 • Działalność szkoleniowa skierowana w szczególności do JST oraz doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla JST, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych,
 • Wspieranie doradcze projektów finansowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zarówno w fazie koncepcyjnej, jak i w trakcie realizacji.

Instytucje otoczenia biznesu, które aktywizują i wspomagają lokalnych przedsiębiorców są nierozerwalną częścią systemu przedsiębiorczości wiejskiej.   Rozwój sieci współpracy przedsiębiorców i instytucji otoczenie biznesu będzie przyczyniała się do promowania regionalnej różnorodność i do poszerzania rynków zbytu dla lokalnych produktów i usług.

 

2.5. Zagospodarowanie przestrzenne

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określają przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Stanowią podstawę planowania przestrzennego w gminie. Ustanawiają przepisy powszechnie obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych (w przeciwieństwie do studium, które wyraża jedynie politykę przestrzenną gminy).

Gminy posiadające miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są bardziej atrakcyjne dla biznesu. Im bardziej stabilne i przewidywalne warunki lokowania firm, tym większa szansa na przyciągnięcie inwestorów. Dlatego tak ważne jest systematyczne uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przez poszczególne gminy. Potrzeba opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego została sklasyfikowana w Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Lubowidz na lata 2005-2013 na pierwszym miejscu wśród działań w ramach celu strategicznego 2. – rozwój gospodarczy.

Powierzchnia geodezyjna Gminy Lubowidz wynosi 19 078 ha, z czego powierzchnia lądowa zajmuje 19 011 ha zaś grunty pod wodami 67 ha. 10 307 ha czyli 54% powierzchni gminy zostało zaklasyfikowane jako użytki rolne, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione zajmowały 7 866 ha, grunty zabudowane i zurbanizowane 563 ha, użytki ekologiczne 7 ha, nieużytki 266 ha i tereny różne 2 ha.

Na koniec 2013 roku 128 ha powierzchni Gminy Lubowidz było objętych 4 miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, co stanowi ok. 0,68% powierzchni gminy.

W 2014 roku w trakcie opracowania był 1 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujących łącznie 14 ha, co stanowi ok. 0,7% powierzchni gminy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubowidz opracowane zostało w 1999 roku i obejmuje 1000 ha powierzchni gminy.

2.6. Turystyka

Gmina Lubowidz charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym w dziedzinie turystyki krajoznawczej, weekendowej i ekoturystyki. Świadczy o tym występowanie lokalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych jak rzeka Wkra, która może służyć m.in.: jako wodny szlak kajakowy. 18681,20 ha czyli niemal 97,9% całkowitej powierzchni Gminy Lubowidz należy do obszarów prawnie chronionych, z czego 13451,10 ha to parki krajobrazowe, 6,90 ha - rezerwaty i pozostałe formy ochrony przyrody na obszarach chronionego krajobrazu oraz  6,90 ha – użytki ekologiczne. Ponadto na terenie Gminy znajduje się 6 pomników przyrody i 2 zieleńce o powierzchni 0,30 ha. Mało zdegradowane środowisko naturalne sprawia, że lokalne walory przyrodniczo-krajobrazowe są tym bardziej cenne.  Gmina Lubowidz, pretendując do bycia miejscowością turystyczną, powinna większy nacisk postawić na wykorzystanie i promowanie walorów turystyczno-rekreacyjnych w celu zwiększenia popytu na lokalne usługi turystyczne, agroturystyczne i ekoturystyczne oraz lokalne produkty ekologiczne.  Rozwój turystyki i rekreacji uwzględniający potrzeby ochrony środowiska przy jednoczesnych działaniach marketingowych może również pomóc Gminie pozyskać inwestorów zewnętrznych.

3. Cele Programu

Na podstawie diagnozy stanu gospodarki Gminy Lubowidz oraz architektury celów gospodarczych sformułowanych w Strategii Rozwoju Gminy Lubowidz 2015-2025 cel strategiczny Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Lubowidz został określony jako:

 

Wzrost konkurencyjności gospodarczej Gminy Lubowidz

Osiągnięcie cel strategicznego Programu przyczynia się wprost do realizacji Celu strategicznego: Trwały rozwój gospodarczy oparty na endogenicznym potencjale gminy zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju

Cel strategiczny Programu będzie wdrażany za pomocą projektów skorelowanych z czterema priorytetami sformułowanymi w Strategii Rozwoju Gminy Lubowidz 2015-2025:

Priorytet  1. Rozwój infrastruktury gospodarczej umożliwiającej napływ inwestycji oraz wzmacniającej funkcjonowanie i współpracę małych i średnich przedsiębiorstw

Priorytet 2. Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej

Priorytet 3. Rozwój przemysłu w oparciu o przetwórstwo rolne i kooperację

 

Priorytet 4. Promocja gospodarcza Gminy

Priorytet 1. Rozwój infrastruktury gospodarczej umożliwiającej napływ inwestycji oraz wzmacniającej funkcjonowanie i współpracę małych i średnich przedsiębiorstw

 

Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej jest warunkiem koniecznym rozwoju działalności gospodarczej. Rozwój infrastruktury gospodarczej będzie wspierany poprzez trzy grupy działań:

 

Działanie 1.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla MŚP

 

Wsparcie przedsiębiorstw iinstytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla MŚP jest działaniem kompleksowym, którego istotnym elementem jest opracowanie zasad komunikacji Urzędu Gminy z przedsiębiorstwami, obejmujących środki komunikacji elektronicznej (utworzenie listy mailingowej, przesyłanie wiadomości pocztą elektroniczną, Facebook i inne.).

Ponadto w ramach tego działania zakładane jest prowadzenie stałej akcji informacyjnej związanej z możliwościami pozyskania finansowania ze środków UE w ramach RPO, PROW i innych programów operacyjnych a także programów krajowych.

Działaniem wspierającym powstawanie nowych przedsiębiorstw będzie utworzenie inkubatora przedsiębiorczości. Inkubator przedsiębiorczości to instytucja o różnej formie prawnej, której celem jest wspieranie przedsiębiorczości początkujących przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,

Tabela 1. Projekty w ramach Działania 1.1

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Źródła finansowania

Działanie 1. Wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla MŚP

Wspieranie usług doradczych dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą

Urząd Gminy, konsultant zewnętrzny

Przedsiębiorcy

i osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą

1000 zł / rok

Urząd Gminy

Zwiększenie dostępu do instrumentów finansowych - Przystąpienie Gminy Lubowidz do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Urząd Gminy

Przedsiębiorcy

i osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą

W zależności od wartości nabytych udziałów

Urząd Gminy

Rozwój systemu konsultacji społecznych z lokalnymi przedsiębiorcami

Urząd Gminy

Przedsiębiorcy

i osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą

500 zł / rok

Urząd Gminy

Organizowanie cyklicznych spotkań przedsiębiorców z Instytucjami Otoczenia Biznesu

Urząd Gminy, Instytucje Otoczenia Biznesu

Przedsiębiorcy

i osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą

1000 zł / rok

Urząd Gminy

Zwiększanie absorpcji środków UE prze przedsiębiorstwa z terenu Gminy

 

Urząd Gminy, Instytucje Otoczenia Biznesu

Przedsiębiorcy

i osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą

500 zł / rok

Urząd Gminy

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Urząd Gminy, Instytucje Otoczenia Biznesu

Osoby zakładające działalność gospodarczą

Ok. 7 tys. zł / jedno stanowisko pracy

Urząd Gminy

 

Działanie 1.2. Współdziałanie w tworzeniu infrastruktury wspierającej

 

Celem głównymprojektów w ramach powyższego działania będzie przygotowanie / rozwój terenów inwestycyjnych w zakresie zapewnienie/ podniesienia standardu infrastruktury oraz polepszenia dostępności do informacji gospodarczej i technicznej oferowanych terenów inwestycyjnych, które mają istotne oddziaływanie na rozwój przedsiębiorczości w Gminie Lubowidz.

Działania mogą obejmować

 1. Wykup działek/uzbrojenie dwóch terenów o powierzchni ok. 5ha łącznie zlokalizowanych na terenie Gminy Lubowidz,
 2. Przebudowa dróg gminnych ułatwiającej dojazd do miejsc pracy a także dojazd do terenów rekreacyjnych. Przewidywane do modernizacji odcinki dróg to: ulica Żuromińska w Lubowidzu; Zielona w miejscowości Konopaty; droga Lubowidz - Mały Las – Konopaty; ul. Piastowska w Zieluniu; droga Żarnówka-Purzyce; droga w miejscowości Cieszki oraz Dziwy Cieszki.

 

Strategicznym przedsięwzięciem infrastrukturalnym prowadzonym przez Gminę w latach 2012-2016 jest budowa zalewu Lubowidz-Bądzyn na rzece Wkrze. W związku z jego budową, należy przeanalizować możliwości powstania nowych i rozwoju istniejących przedsiębiorstw związanych z funkcjonowaniem zalewu. Ponadto należy przeanalizować możliwości utworzenia w Gminie podstrefy Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Jednym z aspektów wzmacniania konkurencyjności MŚP jest prowadzenie przyjaznej dla przedsiębiorców polityki zarządzania nieruchomościami należącymi do Gminy. W chwili obecnej na terenie Gminy 1 osoba prowadząca działalność gospodarczą posiada w użytkowaniu wieczystym grunty Gminy Lubowidz o łącznej powierzchni 0,81 ha. Suma opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w roku 2014 wyniesie 1262,46 zł.

W celu ułatwienia przedsiębiorcom nabywania na własność gruntów użytkowanych przez nich na podstawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, przewiduje się wprowadzenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia tego prawa na własność. Uprawniony do uzyskania bonifikaty będzie przedsiębiorca, który dokona jednorazowej wpłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego we własność. Działanie to zostanie uruchomione w 2017 r. Wysokość bonifikaty zostanie określona w uchwale Rady Gminy.

Istotnym elementem współdziałanie w tworzeniu infrastruktury może być także system zachęt i ulg podatkowych dla przedsiębiorców, np. pomoc de minimis - wprowadzenie zwolnień podatkowych w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy pod warunkiem zrealizowania na terenie Gminy inwestycji początkowej (budowa, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa budynków i budowli lub ich części) oraz zatrudnienia określonej liczby osób. 

Na konkurencyjność gospodarki bardzo duży wpływ ma jej innowacyjność. W Gminie Lubowidz tradycyjnie zlokalizowane są przemysły charakteryzujące się niewielkim poziomem zaawansowania technologicznego,  Dominującym sektorem jest rolnictwo, stąd też brak jest obecnie inicjatyw związanych z wsparciem innowacyjności. Na terenie gminy ukształtowała się lokalna specjalizacja którą są  kurniki produkcyjne jaj konsumpcyjnych. Podejmowane działania będą koncentrowały się na wsparciu innowacyjności w obszarze lokalnej specjalizacji oraz rozwoju systemu wsparcia i zachęt do współpracy przedsiębiorców z instytucjami otoczenia biznesu oraz instytucjami naukowo-badawczymi.

 

Tabela 2. Projekty w ramach działania 1.2.

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Źródła finansowania

Działanie 1.2. Współdziałanie w tworzeniu infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość

 

Utworzenie Punku Obsługi Przedsiębiorców i Inwestorów /   stanowiska ds. wspierania innowacyjności w Gminie

Urząd Gminy

Osoby prowadzące i planujące założenie  dział.gosp.

Wkład niepieniężny

Urząd Gminy

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wybór lokalizacji terenów inwestycyjnych

Urząd Gminy, firma doradcza

Inwestorzy, wszyscy mieszkańcy gminy

W zależności od zakresu planu

Urząd Gminy

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym uzbrojenie terenów w media, budowa/modernizacja układu komunikacyjnego terenu, promocja terenu inwest.

Urząd Gminy,

Przedsiębiorcy

 

Urząd Gminy

Budowa zalewu Lubowidz-Bądzyn na rzece Wkrze

 

Urząd Gminy, firmy budowlane

Wszyscy mieszkańcy gminy

30.000.000 zł.

Gmina, środki UE

Mieszkania dla młodych przedsiębiorców

Urząd Gminy,

Osoby  rozpoczynające dział. gosp.

5000 zł /rok

Urząd Gminy

Budowa gminnego targowiska

Urząd Gminy,

Przedsiębiorstwa + wszyscy mieszkańcy Gminy

50 tys. zł

Urząd Gminy

Wsparcia przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

Urząd Gminy,

 

10 tys./rok

Urząd Gminy

Nawiązanie współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenie biznesu i instytucjami naukowymi (wskaźnik: liczba umów o współpracy podpisanych z IOB, instytucje naukowo-badawcze.

Urząd Gminy, IOB

Przedsiębiorstwa + IOB

1000 zł / rok

Urząd Gminy, IOB, UE

Priorytet 2. Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej

 

Zwiększenie konkurencyjności poprzez rozwój turystyki jest kluczem do bogacenia się przedsiębiorstw, samorządów i lokalnych społeczności. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej Gminy Lubowidz jako miejsca do tej pory „nie odkrytego” lub dopiero „odkrywanego” może być zatem czynnikiem wzrostu  pozycji konkurencyjnej Gminy. Celem działań podejmowanych w tym zakresie jest:

 • zwiększenie turystyki przyjazdowej do Gminy,
 • tworzenie warunków dla rozwoju i wzrostu konkurencyjności gospodarstw i przedsiębiorstw sektora turystycznego, 
 • promocję gminy jako obszaru atrakcyjnego turystycznie, w tym poprzez promowanie oferty kulturalnej.

Turystyka to, interdyscyplinarny sektor gospodarki posiadający ogromny potencjał rozwojowy. Szczególnym obszarem turystyki jest turystyka wiejska, do rozwijania której niezbędne jest stworzenie określonych warunków:

1)   turystycznego – tworzenie produktów typowych dla okresu zimowego (kuligi, biegi narciarskie) lub niezależnych od pór roku, takich jak m.in.: warsztaty nauki rzemiosła wiejskiego dla turystów (np. nauka haftu, garncarstwa, wikliniarstwa); obserwacja dzikich zwierząt za pomocą aparatów fotograficznych, lornetek i kamer,

2)   budowa obiektów małej architektury turystycznej - tworzenie zintegrowanej sieci infrastruktury turystycznej eksponującej najbardziej atrakcyjne miejsca w gminie – rozwój szlaków rowerowych, konnych, pieszych i wodnych;  oznakowanie miejsc i tras i inne,

3)   Powstanie nowych obiektów turystycznych takich jak m.in.: karczmy wiejskie (usługi całoroczne); pola namiotowe i biwakowe (usługi sezonowe); punkty obserwacyjne i widokowe; sklepy z pamiątkami, wiaty z kominkiem, grille; gospodarstwa agroturystyczne i inne,

4)   Pełniejsze wykorzystanie istniejących obiektów gospodarczych:  stare spichrze, stodoły, obory i inne niewykorzystane obiekty do tworzenia bazy noclegowej, gastronomicznej i obsługi turystycznej,

5)   Profesjonalna organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych: tworzenie terenów rekreacyjnych; organizowanie wypożyczalni i punktów obsługi sprzętu turystyczno- sportowego (rowerów, kajaków, łodzi).

6)   Rozwój systemu informacji i rezerwacji turystycznej opartego na narzędziach internetowych w tym mediach społecznościowych.

7)   Tworzenie wiejskich biur podróży oferujących organizację kompleksowych wczasów na wsi z uwzględnieniem takich elementów jak piloci wycieczek, przewodnicy turystyczni i innych.

8)   Udostępnienie nowych miejsc i form dla działalności turystycznej

9)   Rewitalizacja obiektów dziedzictwa materialnego.

Spodziewane efekty realizacji działania to między innymi:

 • wzrost ruchu turystycznego, w tym krajowej turystyki pobytowej, na obszarze Gminy,
 • zwiększenie liczby miejsc pracy (osób zatrudnionych) w sektorze turystycznym,
 • wzrost udziału turystyki w przychodach gminy,
 • pełniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego Gminy poprzez.

Działanie 2.1. Wsparcie dla tworzenia gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych

 

Przedsiębiorczość na terenie gminy wiejskiej  charakteryzuje się poszukiwaniem przez rolników i mieszkańców wsi dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodów w swoich gospodarstwach domowych.  Niezbędna do tego jest innowacyjność a także twórcze naśladownictwo, gdyż istnieje wiele gotowych rozwiązań, które stosunkowo łatwo można zaadaptować do warunków Gminy.

Mieszkańcy obszarów wiejskich poszukują alternatywnych lub uzupełniających źródeł dochodu, które pochodziłyby z innej niż produkcja rolna działalności gospodarczej. Tymi źródłami może być turystyka wiejska, agroturystyka i ekoturystyka.

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich może mieć charakter różnej działalności:

- rolniczej , np. produkcja ziół leczniczych i przyprawowych; uprawa plantacji roślin energetycznych; hodowla kóz, królików, koni, zwierząt leśnych; uprawa grzybów; pszczelarstwo; produkcja warzyw i owoców.

- pozarolniczej związanej bezpośrednio z rolnictwem, np. handel hurtowy i detaliczny produktami rolniczymi (sklepy, punkty sprzedaży: nawozów, paszy, nasion, roślin kwiatowych); przetwórstwo artykułów rolniczych (młyny, piekarnie cukiernie, ubojnie, masarnie, mleczarnie, przetwórnie owoców); usługi produkcyjne (mechanizacyjne, remontowo-budowlane, produkcja środków ochrony roślin); działalność usługowa (serwis maszyn i ciągników rolniczych); produkcja energii elektrycznej (biogazownie rolnicze, małe elektrownie wodne)

- pozarolniczej niezwiązanej bezpośrednio z rolnictwem, np.usługi: rzemiosło i rękodzielnictwo wiejskie, warsztaty naprawcze (mechaniczno - ślusarskie), punkty usługowe (np. serwis maszyn), praca dorywcza w małych zakładach przemysłu terenowego  -  zakładach materiałów budowlanych, tartakach; różnego typu usługi np. wikliniarskie, kowalskie; remontowo-budowlane; usługi transportowe (samochody ciężarowe, autobusy); handel: sklepy wielobranżowe;  pielęgnacja krajobrazu i ochrony środowiska; muzea regionalne, skanseny;  turystyka wiejska (agroturystyka, gastronomia, usługi, działalność rekreacyjna, handel, biura turystyczne).

Z doświadczeń gmin w powstawały gospodarstwa agroturystyczne wynika, że jedno agroturystyczne gospodarstwo wiejskie świadczące usługi noclegowo- żywieniowe może uruchomić na obszarze wiejskim około 10 innych miejsc pracy związanych z handlem, usługami i gastronomią.

Działaniami wspomagającymi rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej gminy będzie przytępienie Gminy do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (roczna składka wynosi 2500 zł ) oraz utworzenie Lokalnej Organizacji Turystycznej (w formie prawno-organizacyjnej stowarzyszenia), będącej organizacją współpracy samorządu i lokalnej branży turystycznej w zakresie promocji turystycznej Gminy a w szczególności kreowania (tworzenia, promocji i rozwoju) lokalnych produktów turystycznych. Do najważniejszych zadań lokalnych organizacji będzie należało: 

 • integracja społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej, 
 • kreowanie produktów turystycznych (tworzenie, rozwój i promocja) wokół lokalnych atrakcji turystycznych, 
 • gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych, 
 • utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.

 

Tabela 3. Projekty w ramach działania 2.1.

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Źródła finansowania

Działanie 2.1. Wsparcie dla tworzenia gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych

Szkolenia na temat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i alternatywnych kierunków działalności gospodarczej prowadzonej przez gospodarstwa rolne

 

Urząd Gminy, firma szkoleniowa

Rolnicy planujący lub już prowadzący działalność związaną z turystyką

2000 zł / rok

Środki własne Gminy, fundusze UE

Zorganizowanie cyklu spotkań informacyjnych nt. przekształcenia gospodarstwa rolnego w gospodarstwo ekologicznego. Projekt

Urząd Gminy, firma szkoleniowa

Rolnicy planujący przekształcenia gospodarstwa rolnego w gospodarstwo ekologicznego.

1000 zł / rok

Środki własne Gminy, fundusze UE

Organizacja kursu dla rolników umożliwiającego zdobycie kwalifikacji: przedsiębiorca – organizator turystyki.            

Urząd Gminy, firma szkoleniowa

Rolnicy i inni mieszkańcy gminy zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji,

1000 zł / rok

Środki własne Gminy, fundusze UE

Utworzenie strony/podstrony Internetowej prezentującej ofertę turystyczną Gminy

Urząd Gminy, informatyk

Mieszkańcy gminy, turyści

Wkład niefinansowy w formie pracy informatyka

Środki własne Gminy, fundusze UE

 

Działanie 2. 2. Utworzenie wioski tematycznej w oparciu o produkty lokalne

Wioska tematyczna to kompleksowe przedsięwzięcie, którego celem jest ożywienie gospodarki wiejskiej poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z określonym produktem, usługą lub kulturą danego miejsce.

Utworzenie w Lubowidzu wioski tematycznej – „WIOSKI JAJ”, nada kierunek rozwoju, który będzie podporządkowany różnorodnej działalności  związanej z tematem przewodnim wioski – i będzie stanowił swoisty produkt turystyczny, wokół którego tworzone będą mogły być tworzone różnorodne pomysły na alternatywne dochody mieszkańców np. 100 potraw z jaj; wyrób pisanek, wytwarzanie dekoracji nawiązujących to tematyki jajek; wytwarzanie stylizujących elementów architektury; wytwarzanie form przestrzennych stanowiących element dekoracyjny w przestrzeni publicznej: ławki w parku, ronda drogowe, itp.

Wioski tematyczne powstają w Polsce z rozwijają się z sukcesem od lat 90.Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 55 wiosek tematycznych. Przykładowe tematy istniejących wiosek to wioska chleba, wioska pomidorowa, wioska kwiatowa itp. Dodatkowa warto zauważyć, że nie brak jest wiosek tematycznych na Mazowszu (źródło: www.wioskitematyczne.org.pl).i Lubowidz ma szansę stać się pierwsza wioska tematyczną w województwie.

 

Tabela 4. Projekty w ramach działania 2.2.

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Źródła finansowania

Działanie 5. Utworzenie wioski tematycznej w oparciu o produkty lokalne

Przygotowanie dokumentów planistycznych związanych z utworzeniem wioski tematycznej.

-  procedury „krok po kroku” przygotowania organizacji pozarządowej do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach idei „wioski tematycznej”

- zasady funkcjonowanie wioski tematycznej

 

Urząd Gminy, Firma doradcza

Mieszkańcy gminy

500 zł /m-c

Środki własne Gminy

Cykl szkoleń połączony z coachingiem

Urząd Gminy, Firma doradcza

Mieszkańcy gminy

2000 zł / rok

Środki własne Gminy, fundusze UE

Inicjowanie przedsięwzięć w ramach wioski tematycznej, tworzących alternatywne dochody dla mieszkańców Gminy

Urząd Gminy, Firma doradcza

Mieszkańcy gminy

5000 zł / rok

Środki własne Gminy; fundusze UE; środki PUP

 

Działanie 2.3. Organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, bazujących na tradycji i specyfice gminy

 

Profesjonalna turystyka wiejska to łączenie różnych pokrewnych dziedzin przedsiębiorczości wiejskiej – agroturystyki, handlu, różnych usług, gastronomii, organizacji imprez sportowo rekreacyjnych, przetwórstwa produktów żywnościowych, rękodzielnictwa i innych.  Profesjonalna turystyka wiejska nie może istnieć bez produktów lokalnych i produktów turystycznych, które będą tworzyły korzyści dla mieszkańców Gminy.

Produkty lokalne to najczęściej wyroby z którymi utożsamiają się mieszkańcy miejscowości i/lub gminy. Są on produkowane w sposób nieprzemysłowy, niemasowy, z surowców lokalnych lub przy użyciu lokalnych metod wytwarzania. Produkt lokalny to także produkt, który dla mieszkańców danego regionu jest codzienny, pospolity, natomiast dla osób z zewnątrz stanowi cos wyjątkowego i specyficznego. Przykładowe produkty lokalne to:

- produkty spożywcze: mleczne, mięsne, z owoców i warzyw, produkty rybołówstwa, piekarnicze i cukiernicze , miody, napoje i inne,

- produkty niespożywcze: rękodzieło artystyczne, pamiątki, przedmioty codziennego użytku,

- usługi; gastronomiczne, hotelarskie, inne (np. zioła, grzyby, jaja i inne),

Produkty lokalne w połączeniu z usługami będą tworzyły produkt turystyczne (produkt turystyczny wg definicji szwajcarskiego znawcy przedmiotu C. Kaspara to komplet przedmiotów materialnych i usług, które turysta w czasie swojej podróży wykorzystuje lub konsumuje). Przykładowe produkty turystyczne możliwe do realizacji na obszarach wiejskich:

 • Całoroczne wczasy rodzinne, gdzie aktywność fizyczna (rajdy rowerowe, piesze wędrówki, kuligi) łączy się z nauką garncarstwa, wikliniarstwa i tradycyjnego przetwórstwa np. wypiek chleba, wyrób serów, masła i ich degustacja,
 • Zintegrowany gminny i ponadgminny szlak konny ze stanicami, w których turysta może odpocząć, posilić się i zmienić konia przed dalszą podróżą,
 • Cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób aktywnych oparte na łączących się ze sobą szlakach wodnych, rowerowych i konnych promujące zdrowy styl życia. Zwiedzanie z przewodnikiem wiejskiego ogrodu dendrologicznego połączone ze sprzedażą roślin. Kompleksowe usługi lecznicze: aromatoterapia, apiterapia, hipoterapia, minisanatoria, specyficzne diety lecznicze (odchudzające, oczyszczające i wzmacniające),
 • Wiejskie zoo prezentujące pospolite i rzadkie zwierzęta gospodarskie, np. kuropatwy, pawie, perliczki, przepiórki, kozy, owce, cielęta,
 • Zwiedzanie istniejących obiektów historycznych i zabytków połączone z pokazem odtwarzającym życie z danej epoki, zainscenizowanym przez lokalnych przewodników w stylowych strojach.

Do uruchomienia produktów lokalnych i turystycznych niezbędne jest opracowanie biznes-planu związanego z wprowadzeniem produktu lub pakietu produktów lokalnych i turystycznych na rynek, wraz z uzupełniającymi badaniami rynkowymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Projekty w ramach działania 2.3.

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Źródła finansowania

Działanie 2.3. Organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, bazujących na tradycji i specyfice gminy

Organizowanie spotkań i konkursów na produkty lokalne - przyszłe wizytówki Gminy

 

Urząd Gminy

Wszyscy mieszkańcy Gminy

Wkład niefinansowy – wkład intelektualny

Urząd Gminy

Opracowanie produktów turystycznych - opracowanie scenariuszy turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, i innych, łączących pojedyncze propozycje w taki sposób, aby układały się one w spójne programy pobytu, spędzania czasu, aktywności.

Urząd Gminy, firma doradcza

Wszyscy mieszkańcy Gminy

Wkład niefinansowy – wkład intelektualny

Urząd Gminy

Organizowanie cyklicznego wydarzenia promocyjnego – święta związanego z produktem lokalnym np. DZIEŃ JAJKA

Urząd Gminy

Wszyscy mieszkańcy Gminy + turyści

5000 zł / rok

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priorytet 3. Rozwój przemysłu w oparciu o przetwórstwo rolne i kooperację

Postępujący proces globalizacji różnicuje miejsce regionów w strukturze gospodarki krajowej, tak z punktu widzenia gospodarczego, jak i społecznego. Jedne z regionów, wykorzystując coraz łatwiejszy przepływ towarów i kapitału ludzkiego, znacznie przyśpieszają tempo swojego rozwoju, inne zaś pozostają na marginesie procesów rozwojowych. Istotne jest zatem poszukiwanie optymalnych proporcji między czynnikami egzogenicznymi i endogenicznymi determinującymi rozwój regionalny[2] .

 

Działanie 3.1. Rozwój przemysłu sektora rolno-spożywczego

 

Sektor rolno – spożywczy stanowi największy dział gospodarki gminy Lubowidz. Działanie podejmowane dla wsparcie tego sektora będą prowadziły do zdynamizowania produkcji rolnej (roślinnej i zwierzęcej) oraz przetwórstwa.

Czynnika o największym znaczeniu warunkującymi rozwój przemysłu rolno – spożywczego  Gminy Lubowidz są czynniki wewnętrzne (endogeniczne):

 • poziom i stabilność jakości, atrakcyjności i funkcjonalność oferowanych  towarów i usług
 • poziom kosztów i cen
 • siła ekonomiczna przedsiębiorstw
 • sprawność rynkowa firm zależna od ich organizacji i zarządzania

Do rozwoju przemysłu sektora rolno spożywczego niezbędne jest aby przedsiębiorstwa realizowały projekty dotyczące unowocześnienia oraz wzrost swojego potencjału przetwórczego gdyż będzie to niezbędne do zapewnienia  zdolności partnerskiego uczestnictwa w konkurencji rynkowej.

 

 

 

 

Tabela 6. Projekty wspierające przedsiębiorczość w ramach działania 3.1

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany koszt

Działanie 3.1. Rozwój przemysłu sektora

rolno-spożywczego

 

Rozwój ekologicznej produkcji rolnej jako wizytówki Gminy,

w tym zdefiniowanie preferowanych kierunków rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w tym produktów PREMIUM - doradztwo

Urząd Gminy, TZD MODR, konsultanci zewnętrzni

Przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego

3 tys. zł. /rok

Ulgi w podatku od nieruchomości dla nowo powstających i istniejących przedsiębiorstw sektora rolno – spożywczego

Urząd Gminy

Przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego

50 tys. zł /rok

Projekty inwestycyjne dotyczące unowocześnienia oraz wzrost potencjału przetwórczego

Przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego

Przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego + wszyscy mieszkańcy gminy

Wartości określane indywidualnie dla każdego projektu

 

Działanie 3.2. Wsparcie dla sieciowania i inicjatyw  koperacyjnych

 

Powiązania kooperacyjne bezpośrednio wpływają na kształtowanie się rynkowych warunków działania gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. Takie forma prowadzenia działalności gospodarczej mogą obejmować swym zasięgiem wiele sfer życia społeczno-gospodarczego środowiska gminy wiejskiej, w tym m.in. wytwarzanie i zaopatrzenie gospodarstw w środki produkcji, skup wytwarzanych artykułów rolnych i ich przetwórstwo, handel hurtowy i detaliczny, świadczenie usług produkcyjno-bytowych, finansowanie działalności gospodarczej.

Zrzeszanie się indywidualnych producentów rolnych w sformalizowane formy współdziałania jest obecnie alternatywą na poprawę gospodarowania dla wielu producentów. Powiązania kooperacyjne mogą przybierać różne formy, m.in.  kontraktacja, grupy producenckie, działalność spółdzielcza, giełdy towarowe i rynki hurtowe oraz klastry rolno-przemysłowe.

 

 • Grupy producentów rolnych / Grupy producentów owoców i warzyw -Zainicjowanie utworzenia np. grupy producentów jaj umożliwiającej koncentrację podaży i organizowanie sprzedaży jaj. Grupa producencka ma możliwość organizowania wspólnego sortowania i pakowania jaj, magazynowania, chłodni,  transportu,  logistyki i marketingu.
 • Kontraktacja
 • Spółdzielnie rolnicze
 • Klaster Rolno-Spożywczy. Celem klastrów jest rozwój produkcji i kreowanie wysokiej jakości produktów spożywczych oraz stworzenie marki regionalnej produktów żywnościowych, rozpoznawalnej w regionie w kraju, a także zagranicą. Współpraca klastrowa może pozwolić poprawić kondycję ekonomiczną firm  poprze obniżenie kosztów produkcji i dystrybucji oraz łatwiejsza i tańsza wspólnej promocji marki.
 • Giełdy towarowei rynkihurtowe

Innowacyjną formą kooperacji jest tzw. rolnictwo wspierane społecznie. Podejście to polega na dialogu przedstawicieli społeczności lokalnej z rolnikami w celu wspólnego ustalenia jakiego typu produkty (np. warzywa i owoce) będą uprawiane w danym gospodarstwie. Odbiorcy mówią jakie produkty chcieliby nabyć, a rolnicy, informują jakie da się wyprodukować i jakie będą koszty wyprodukowania określonych produktów. W następstwie dialogu między producentami produktów rolnych a nabywcami podpisywane są umowy cywilno-prawne.

Tabela 7. Projekty wspierające przedsiębiorczość w ramach działania 3.2.

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Działanie 3.2. Wsparcie dla sieciowani i inicjatyw  kooperacyjnych

Szkolenia i warsztaty i doradztwo dla producentów rolnych w  zakresie powiązań kooperacyjnych:

- kontraktacji

- grupy producenckie

- spółdzielnie rolnicze

- klastry

- giełdy towarowe/rynki hurtowe

TZD MODR, Urząd Gminy, organizacje pozarządowe

Producenci produktów rolnych

2000 zł / rok

Organizacja cyklu dotyczących Rolnictwa Wspieranego Społecznie

Urząd Gminy,

Konsultant zewnętrzny

Mieszkańcy gminy, rolnicy

1000 zł / rok

 

Do realizacji powyższych projektów niezbędne będzie podjęcie działań organizacyjnych takich jak:

 • Opracowanie zasad wsparcia dla przedsiębiorstw branży przetwórstwa rolnego
 • Intensyfikacja współpracy z Terenowym Zespół Doradców Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych w agrobiznesie.

 

 

Priorytet 4. Promocja gospodarcza Gminy

 

Dla rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Lubowidz, kluczowe znaczenie ma pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości aby wzrastała liczba przedsiębiorstw w Gminie a istniejące przedsiębiorstwa zwiększały swoja konkurencyjność.

 

Promocja oferty gospodarczej gminy jest sposobem wspierania lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego. Działania promocyjne pokazują możliwości (nie tworzą nowych możliwości) i są cierpliwym kształtowaniem wizerunku gminy jako miejsca właściwego dla odpowiednich działań. Wizerunek może mieć moc wpływania na długofalowe plany podmiotów gospodarczych, a nie tylko na bieżące decyzje. Może oddziaływać bezpośrednio i pośrednio.

W dalszej perspektywie czasowej przewidywane jest podjęcie działań promocyjnych w wymiarze międzynarodowym, polegających na zamieszczaniu ofert i informacji w katalogach o zasięgu międzynarodowym, zamieszczanie informacji w interaktywnych bazach danych; udział w zagranicznych targach i wystawach.

 

 

 

 

 

Działanie 4.1. Promocja oferty gospodarczej gminy

 

Działania dotyczące promocji oferty gospodarczej gminy kierowane będą do dwóch grup adresatów. Pierwszą grupę stanowią mieszkańcy Gminy do których kierowane są działania w formie

 1. Publikacje drukowane i elektroniczne: przewodnik przedsiębiorcy po Gminie Lubowidz – jak zacząć i prowadzić działalność gospodarczą; utworzenie internetowej bazy ofert gospodarczych i inwestycyjnych,
 2. Promowanie przedsiębiorczości lokalnej: promocja przedsiębiorców w gminach sąsiednich, w powiecie i w subregionie (we współpracy z samorządem gospodarczym); wspólne akcje promujące zachowania i postawy przedsiębiorcze przedsiębiorców Gminy Lubowidz we współpracy z samorządem gospodarczym,
 3. Zorganizowanie cyklicznej, dorocznej imprezy/konkursu promującej usługi i produkty firm z Gminy Lubowidz. Konkurs byłby prowadzony we współpracy z samorządem gospodarczym przedsiębiorców. Nagrodą w konkursie byłoby przyznanie laureatom prawa do posługiwania się przez 1 rok specjalnym znakiem, świadczącym o jakości danej usługi/produktu. Znak byłby przyznawany przez Kapitułę, w której skład wchodziliby przedstawiciele Gminy oraz przedsiębiorców. Celem konkursu jest wypromowanie produktów firm z terenu Gminy na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Drugą grupę stanowią inwestorzy krajowi i zagraniczni, do których adresowane będą działania takie jak:

 1. Publikacje drukowane i elektroniczne prezentujące potencjału inwestycyjny Gminy oraz pokazujące korzyści wynikających z inwestowania w Gminie Lubowidz,
 2. Udział w imprezach targowych krajowych i zagranicznych w ramach instrumentów oferowanych np. przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych PAIIZ, Urząd Marszałkowski i inne.), w tym także imprezach branżowych ( targi dotyczące rolnictwa, turystyki, ekologii i inne),
 3. Działania organizacyjne: Nawiązanie  współpracy z PAIIZ  / ARMSA i podpisanie  podpisanego porozumienia o współpracy; Stworzenie w strukturach Urzędu Gminy, Stanowiska ds. Obsługi Przedsiębiorców i Inwestorów.

 

 

Tabela 8. Projekty wspierające przedsiębiorczość w ramach działania 4.1.

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Źródła finansowania

Działanie 4.1. Promocja oferty gospodarczej gminy

Rozpowszechnianie oferty, informacji o możliwościach inwestowania i rozwoju

 

Urząd Gminy, samorząd gospodarczy

Potencjalni inwestorzy

1000 zł / rok

Urząd gminy, przedsiębiorcy

Budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lubowidz

 

Urząd Gminy,

Wszyscy mieszkańcy gminy+ turyści

1000 zł / rok

Urząd gminy

 

Prezentacja projektów realizowanych przez Gminę oraz informacji o możliwościach wsparcia działalności gospodarczej na regularnych spotkaniach wiejskich w poszczególnych sołectwach

 

 

Urząd Gminy,

Wszyscy mieszkańcy gminy+ turyści

500 zł / rok

Urząd gminy

Współpraca w realizacji działań promocyjnych z władzami powiatowymi i regionalnymi

 

Urząd Gminy, Powiat Żuromiński, inne

Wszyscy mieszkańcy gminy+ turyści

500 zł / rok

Urząd gminy

Organizacja wizyt w Gminie potencjalnych inwestorów

Urząd Gminy, samorząd gospodarczy

Potencjalni inwestorzy

1000 zł / rok

Urząd gminy

 

 

 

 

 

Działanie 4.2. Udział w misjach gospodarczych organizowanych przez władze regionalne i agencje rozwoju przedsiębiorczości

 

Celem udziału w misjach gospodarczych jest stworzenie przedsiębiorstwom warunków do współpracy z partnerami zagranicznymi oraz nawiązanie lub rozszerzenie kontaktów handlowo - gospodarczych. Udział w misjach gospodarczych  przyczynia się do nawiązania przez poszczególne przedsiębiorstwa kontaktów gospodarczych, które mogą w przyszłości zaowocować kontraktami.

Uczestnictwo przedstawicieli przedsiębiorstw w misjach gospodarczych jest niezwykle ważnym elementem promocji firm. Urząd Gminy będzie wspierał udział przedsiębiorstw w misjach gospodarczych. 

 

Ruch miast bliźniaczych jest znany od wielu lat i jest on naturalnym elementem życia samorządowego. Związki pomiędzy gminami mają w Europie bardzo zróżnicowany charakter – od bardzo spontanicznych kontaktów kulturalnych do ścisłego współdziałania w sposób zorganizowany i oparty na wiedzy specjalistycznej. Ruch miast bliźniaczych, a w szczególności wymiana młodzieży, jest istotnym narzędziem mogącym przybliżać mieszkańcom Europę w ich codziennym życiu i zwiększać ich gotowość do pomijania uprzedzeń i stereotypów. Dlatego też jednym z przedsięwzięć promujących gminę będzie nawiązanie współpracy z gminą bliźniacza w jednym z państw Unii Europejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9. Projekty wspierające przedsiębiorczość w ramach działania 4.2.

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Źródła finansowania

Działanie 4.2. Udział w misjach gospodarczych organizowanych przez władze regionalne i agencje rozwoju przedsiębiorczości

Udział w misjach gospodarczych organizowanych przez władze regionalne oraz agencje rozwoju regionalnego

 

Urząd Gminy, władze regionalne, samorząd gospodarczy

Przedsiębiorcy

1000 zł / rok

Urząd Gminy

Promocja Gminy (w gminach partnerskich / w gminach sąsiednich)

Urząd Gminy, samorząd gospodarczy

Potencjalni inwestorzy

500 zł / rok

Urząd Gminy

Nawiązanie współpracy z Gminą Partnerską (bliźniaczą)

Urząd Gminy, samorząd gospodarczy

Wszyscy mieszkańcy gminy

Wkład niepieniężny

Urząd Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działanie 4.3. Utrwalanie wizerunku gminy przyjaznej przedsiębiorcom

W celu utrwalenia wizerunku gminy przyjaznej przedsiębiorcom niezbędne jest prowadzenie stałej akcji informacyjnej nt. form wspierania działalności gospodarczej w Gminie.

 

Ponadto elementem stałej akcji informacyjnej będzie informowanie mieszkańców gminy o  możliwościach pozyskiwania finansowania ze środków UE w ramach RPO, PROW i programów krajowych oraz szkolenia w zakresie pozyskiwania tych środków 

 

Tabela 10.  Projekty wspierające przedsiębiorczość w ramach działania 4.3

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Źródła finansowania

Działanie 4.3. Utrwalenie wizerunku gminy przyjaznej przedsiębiorcom

Udział w konkursach i rankingach  np. Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom

 

Urząd Gminy

Wszyscy mieszkańcy gminy

Wkład niepieniężny

Urząd Gminy

Współpraca z NGO i przedsiębiorstwami w utrwalaniu pozytywnego wizerunku Gminy

 

Urząd Gminy, przedsiębiorcy, NGO

Wszyscy mieszkańcy gminy

Wkład niepieniężny

Urząd Gminy

Organizacja z udziałem przedsiębiorców Dnia Przedsiębiorcy – prezentacja osiągnięć lokalnych przedsiębiorców, połączona z częścią artystyczną

Urząd Gminy, przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy

500 zł. /rok

Urząd Gminy

 

 

 

Działanie 4.4. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Oprócz różnego rodzaju działań skierowanych bezpośrednio do biznesu, jednym z działań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości będzie wspieranie rozwoju programów edukacyjnych dotyczących kształtowania postaw przedsiębiorczych, które warunkują aktywne i pełne satysfakcji uczestnictwo w życiu społeczno-gospodarczym. Projekty w tym zakresie będą przygotowywały mieszkańców do życia w warunkach gospodarki opartej na wiedzy, w której ludzie, ich postawy i kompetencje (wiedza i umiejętności), są najważniejszym kapitałem w każdej działalności!

Zgodnie ze Strategią Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020 (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2013 r.): „W dyskusjach o roli edukacji (kształcenia i szkolenia) w społeczeństwie należy pamiętać, że oprócz zdolności adaptacji do zmieniających się warunków na rynku pracy albo uzyskania i zachowania zatrudnienia, ważnym efektem edukacji powinna być zdolność zmieniania tych warunków (innowacyjności). Edukacja nie służy tylko wypełnianiu miejsc pracy, ale też ich tworzeniu. Szczególnie istotne jest tu pobudzanie kreatywności, w tym własnej przedsiębiorczości jako cech przewyższających same zdolności adaptacyjne”[3].

Głównym celem przedsięwzięć realizowanych w ramach tego działania będzie wykształcenie w młodych ludziach skłonność do niezależnego myślenia, innowacyjności, podejmowania ryzyka, umiejętność pracy w grupie, etc.

W tym celu zakłada się wprowadzenie następujących elementów do realizowanych programów edukacyjnych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubowidz:

-        promowanie postaw innowacyjnych - poprzez wizyty studyjne w podmiotach stosujących innowacje, spotkania z przedsiębiorcami, naukowcami, wynalazcami; tworzenie klubów młodego innowatora wprowadzanie do programów elementów kładących nacisk na kreatywność, naukę pracy w zespole, nacisk na zastosowanie teorii w praktyce;

-        nawiązanie współpracy z Centrum Nauki Kopernik – 

-        dokształcanie nauczycieli – w kierunku rozwoju kompetencji pozwalających na wprowadzanie do metodyki nauczania elementów kreatywności;

-        konkursy gminne: młody przedsiębiorca; konkurs na najlepszy biznes plan; symulacje zakładania przedsiębiorstwa, gry edukacyjne

-        inwestycje w pracownie nauki przedmiotu i pomoce dydaktyczne;

 

Tabela 11. Projekty w ramach działania 4.4.

Działanie

Projekt

Podmioty

odpowiedzialne

Grupy docelowe

Szacowany Koszt

Źródła finansowania

Działanie 4.4. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

 

Modernizacja programów nauczania w szkołach

Szkoły i przedszkola, Urząd Gminy

Uczniowie przedszkoli i szkół gminnych

1000 zł / rok

Urząd Gminy, szkoły 

Podwyższanie kompetencji nauczycieli przedszkoli i szkół w zakresie kreatywności

Szkoły i przedszkola, Urząd Gminy

Nauczyciele przedszkoli i szkół gminnych

1000 zł / rok

Urząd Gminy, szkoły 

Organizacja konkursów kształtujących postawy  przedsiębiorczość

Szkoły i przedszkola, Urząd Gminy

Urząd Gminy, szkoły  

1000 zł. / rok

Urząd Gminy, szkoły  

 

4. Monitoring Programu

 

Monitoring Programu odbywać się będzie poprzez rejestrowanie zmian wskaźników informujących o stanie faktycznym realizowanych celów i zadań. Monitorowaniu podlegają wszystkie cele, działania i projekty  zapisane w Programie.

Wskaźniki dla poszczególnych Priorytetów zostały przedstawione w Tabelach 12-15.

Komórką organizacyjną Urzędu Gminy odpowiedzialną za koordynowanie wdrażania, monitoring i ewaluację będzie ……………., który będzie corocznie sporządzała raport z wdrażania Strategii w formie sprawozdania przedkładanego Wójtowi Gminy i Radzie Gminy.

W celu wdrażania Programu zostanie powołany we współpracy z samorządem gospodarczym, Zespół ds. wdrażania, monitoringu i ewaluacji  Programu.

 

 

 

Tabela 12. Wskaźniki do monitorowania Priorytetu 1. Rozwój infrastruktury gospodarczej umożliwiającej napływ inwestycji oraz wzmacniającej funkcjonowanie i współpracę małych i średnich przedsiębiorstw

Działanie

Projektu

Wskaźnik

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Działanie 1.1. Wsparcie dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi dla MŚP

Wspieranie usług doradczych dla przedsiębiorców i osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą

Liczba osób korzystających z doradztwa

1

2

3

4

5

6

Zwiększenie dostępu do instrumentów finansowych - Przystąpienie Gminy Lubowidz do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Liczba pożyczek i/lub poręczeń udzielonych podmiotom z terenu Gminy

0

1

1

2

3

4

Rozwój systemu konsultacji społecznych z lokalnymi przedsiębiorcami

 

Liczba przedsiębiorstw biorących udział w konsultacjach

10

15

15

20

20

25

Organizowanie cyklicznych spotkań przedsiębiorców z Instytucjami Otoczenia Biznesu

Liczba opracowanych dokumentów planistycznych

1

1

1

1

1

1

Zwiększanie absorpcji środków UE prze przedsiębiorstwa z terenu Gminy

Liczba przedsiębiorstw biorących udział w szkoleniach

10

15

15

20

20

25

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości

Liczba osób prowadzących działalność w Inkubatorze przedsiębiorczości

0

1

2

3

4

5

ziałanie 1.2. Współdziałanie w tworzeniu infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

% powierzchni gminy objętej planem

1

1

5

5

5

8

Przygotowanie terenów inwestycyjnych,

Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych w ha

0

1

1

1

2

2

Budowa zalewu Lubowidz-Bądzyn na rzece Wkrze

Liczba miejsc pracy utworzonych w związku z oddaniem zalewu do użytku

0

0

2

2

2

2

Budowa dróg gminnych

km zmodernizowanych/ wybudowanych dróg

2

2

3

3

3

3

Budowa gminnego targowiska

Liczba osób korzystających z targowiska

100

150

160

170

180

200

Wsparcia przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

Wartość wsparcie de minimis rocznie w tys.zł.

10

 

12

14

16

18

20

Nawiązanie współpracy przedsiębiorstw z instytucjami otoczenie biznesu i instytucjami naukowo- badawczymi.

Liczba umów o współpracy z IOB

0

1

1

2

2

3

 

 

Tabela 13. Wskaźniki do monitorowania Priorytetu 2. Rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnej

 

Działanie

Projektu

Wskaźnik

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Działanie 2.1. Wsparcie dla tworzenia gospodarstw agroturystycznych i ekoturystycznych

Szkolenia na temat wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich i alternatywnych kierunków działalności gospodarczej prowadzonej przez gospodarstwa rolne

Liczba uczestników szkoleń

0

5

10

15

20

25

Liczba powstałych gospodarstw agroturystycznych

0

1

1

2

2

3

Zorganizowanie cyklu spotkań informacyjnych nt. przekształcenia gospodarstwa rolnego w gospodarstwo ekologicznego. Projekt

Liczba powstałych gospodarstw ekologicznych

0

1

1

2

2

3

Organizacja kursu dla rolników umożliwiającego zdobycie kwalifikacji: organizator turystyki.

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje organizator turystyki

0

5

10

15

20

25

Działanie 2.2. Utworzenie wioski tematycznej w oparciu o produkty lokalne

Cykl szkoleń połączony z coachingiem dotyczących rozwoju wioski tematycznej

Liczba osób przeszkolonych w zakresie rozwoju wioski tematycznej

0

5

10

15

20

25

Inicjowanie przedsięwzięć w ramach wioski tematycznej, tworzących alternatywne dochody dla mieszkańców Gminy

Liczba przedsięwzięć w realizowanych w ramach wioski tematycznej

0

2

4

5

6

7

Działanie 2.3. Organizacja imprez o charakterze ponadlokalnym, bazujących na tradycji i specyfice gminy

Organizowanie spotkań i konkursów na produkty lokalne - przyszłe wizytówki Gminy

Liczba zarejestrowanych produktów lokalnych

0

1

1

1

2

2

Opracowanie produktów turystycznych - opracowanie scenariuszy turystycznych, rekreacyjnych i kulturalnych, i innych.

Liczba zarejestrowanych produktów turystycznych

0

1

1

1

2

2

Organizowanie cyklicznego wydarzenia promocyjnego – święta związanego z produktem lokalnym np. DZIEŃ JAJKA

Liczba uczestniczących wystawców

 

7

10

10

10

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 14. Wskaźniki do monitorowania Priorytetu 3. Rozwój przemysłu w oparciu o przetwórstwo rolne i kooperację

Działanie

Projekty

Wskaźnik

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Działanie 3.1. Rozwój przemysłu sektora  rolno-spożywczego

Rozwój ekologicznej produkcji rolnej jako wizytówki Gminy

 

Liczba powstałych gospodarstw ekologicznych

0

1

1

2

2

3

Ulgi w podatku od nieruchomości dla nowo powstających i istniejących przedsiębiorstw sektora rolno – spożywczego

Liczba przedsiębiorstw korzystających z ulgi w podatku od nieruchomości

1

2

3

4

5

6

Projekty inwestycyjne dotyczące unowocześnienia oraz wzrost potencjału przetwórczego

Liczba projektów inwestycyjnych dotyczących unowocześnienia oraz wzrost potencjału przetwórczego

1

2

3

4

5

6

Działanie 3.2. Wsparcie dla sieciowani i inicjatyw  kooperacyjnych

Szkolenia i warsztaty i doradztwo dla producentów rolnych w  zakresie powiązań kooperacyjnych:

- kontraktacji

- grupy producenckie

- spółdzielnie rolnicze

- klastry

- giełdy towarowe/rynki hurtowe

Liczba zawiązanych powiązań kooperacyjnych (kontraktacja/grupy producenckie/spółdzielnie rolnicze/klastry/ giełdy towarowe)

0

2

4

6

8

10

Organizacja cyklu spotkań dotyczących Rolnictwa Wspieranego Społecznie

Liczba umów zawartych w ramach Rolnictwa Wspieranego Społecznie

0

1

1

2

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 15. Wskaźniki do monitorowania Priorytetu 4. Promocja gospodarcza Gminy

Działanie

Projekty

Wskaźnik

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Działanie 4.1. Rozwój infrastruktury turystycznej

Rozpowszechnianie oferty, informacji o możliwościach inwestowania i rozwoju

Liczba  imprez targowych i branżowych z udziałem Gminy.

0

1

2

3

4

5

Budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Lubowidz

 

Liczba doniesień medialnych i publicystycznych dot. gminy

2

4

6

8

10

12

Organizacja wizyt potencjalnych inwestorów w Gminie Lubowidz

Liczba wizyt potencjalnych inwestorów

0

1

2

3

4

5

Działanie 4.2. Udział w misjach gospodarczych organizowanych przez władze regionalne i agencje rozwoju przedsiębiorczości

Udział w misjach gospodarczych organizowanych przez władze regionalne oraz agencje rozwoju regionalnego

 

Liczba przedsiębiorców z terenu Gminy uczestniczących w misjach gospodarczych

0

2

4

4

6

6

Promocja Gminy Lubowidz w sąsiednich gminach i subregionie

Liczba przedsięwzięć  promocyjnych w regionie z udziałem Gminy

0

1

2

3

4

5

Działanie 4.3 Utrwalanie wizerunku gminy przyjaznej przedsiębiorcom

Udział w konkursach i rankingach  np. Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom

 

Liczba konkursów rankingów, w których uczestniczyła Gmina

0

1

2

3

4

5

Organizacja z udziałem przedsiębiorców Dnia Przedsiębiorcy – prezentacja osiągnięć lokalnych przedsiębiorców, połączona z częścią artystyczną

Liczba  przedsiębiorstw biorących udział w

Dniu przedsiębiorcy

5

6

7

8

9

10

Działanie 4.4. Kształtowanie postaw przedsiębiorczych

Modernizacja programów nauczania w szkołach

Liczba uczniów biorących udział w zajęciach z przedsiębiorczości w %

10

20

30

40

50

60

Podwyższanie kompetencji nauczycieli przedszkoli i szkół w zakresie kreatywności

Liczba nauczycieli szkół i przedszkoli, którzy podnieśli kwalifikacje w %

10

20

30

40

50

60

Organizacja konkursów kształtujących postawy  przedsiębiorczość

Liczba konkursów kształtujących postawy  przedsiębiorczość zorganizowanych w szkolach

2

4

6

8

10

12

 

 

5. Ewaluacja Programu

 

 

Ewaluacja Programu jest częścią podejmowania decyzji, który polega na wydawaniu opinii o wartości Programu poprzez systematyczne i jawne zbieranie i analizowanie informacji o Programie w odniesieniu do przyjętych celów i priorytetów.

Celem ewaluacji jest dążenie do ulepszania, poprawy skuteczności i wzrostu efektywności działań.  Podczas prowadzenia ewaluacji należy dążyć do zachowania obiektywizmu i etycznego podejścia do procesu ewaluacji.

Kryteria stosowane przy ewaluacji Programu to:

• trafność – ocenia związek pomiędzy zdefiniowanymi celami a istniejącymi problemami społecznymi, które mają zostać rozwiązane dzięki danej interwencji (działaniu),

• skuteczność – porównuje efekty realizacji z wcześniejszymi planami, tzn. porównuje faktyczne produkty i rezultaty z przewidywanymi,

• efektywność - wskazuje na stosunek pomiędzy produktami i rezultatami a zasobami które zostały użyte, by je osiągnąć,

• użyteczność -  sprawdza, czy osiągnięte dzięki interwencji oddziaływanie odpowiada potrzebom społecznym i problemom społecznym, które mają zostać rozwiązane

• trwałość ocenia szanse trwania efektów realizacji strategii w średnim i długim okresie po zaprzestaniu finansowania projektów.

Systematyczne gromadzenie informacji i odpowiednia ich analiza umożliwi dokonywanie stosownych zmian w trakcie realizacji Programu.

 

 

 

 

 [1] Schemat klasyfikacji wg. GUS: A – Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, B – Górnictwo i wydobywanie, C – Przetwórstwo przemysłowe, D – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych, E – Dostawa wody; Gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją, F – Budownictwo, G – Handel hurtowy i detaliczny; Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, H – Transport i gospodarka magazynowa, I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J – Informacja i komunikacja, K – Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N – Działalność z zakresu usług administrowania i działalność wspierająca, O – Administracja publiczna i obrona narodowa; Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, P – Edukacja, Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, S – Pozostała działalność usługowa, T – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby (stan na 31.12.2014 r.).

[2] A. Czudec, Czynniki kształtujące spójność ekonomiczną i społeczną regionu, w: A. Czudec (red.), Możliwości i bariery rozwoju regionu, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2009, s. 13–14.

[3] „Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2020” (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, czerwiec 2013 r.), s. 43.

 

Załączniki

Uchwała Nr 92_XVIII_2015 Rady Gminy Lubowidz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Gminy Lubowidz na lata 2015 - 2020.pdf

Data: 2019-02-14 15:04:39 Rozmiar: 20.52k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 966
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Miśkiewicz
Czas wytworzenia: 2016-01-13 10:43:14
Czas publikacji: 2019-02-14 15:04:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak