karta 

 

 

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU

 

KARTA USŁUG

 

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

14.07.2016 r.

14.07.2016 r.

14.07.2016 r.

Strona / stron    1 / 4

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) oraz
zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 37

Fax: (23) 658-20-78 wew. 20

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(CEIDG) oraz zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia i
wykreślenia

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu

  Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia, po dniu
  wpływu wniosku o wpis do CEIDG

Tryb odwoławczy:

 • Czynność organu gminy związana jest z przyjęciem i
  weryfikacją wniosku, przekształceniu go na formę
  dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG,
  jest to czynność materialno-techniczna, na którą nie
  przysługuje odwołanie.
 • Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
  działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584,
  z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)
 • Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier
  administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców
  (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy
  o swobodzie działalności gospodarczej oraz
  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009
  Nr 18 poz. 97 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy
  wprowadzające ustawę o swobodzie działalności
  gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług
  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2010
  Nr 47, poz. 278) transponująca przepisy dyrektywy
  2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku
  wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006,
  str. 36)

Wymagane dokumenty

 • W zależności od potrzeby: Wniosek CEIDG-1
  - dokonanie wpisu do CEIDG,
  - dokonanie zmiany wpisu w CEIDG,
  - wpis informacji o zawieszeniu wykonywania
    działalności gospodarczej w CEIDG,
  - wpis informacji o wznowieniu wykonywania
    działalności gospodarczej w CEIDG,
  - o wykreślenie wpisu z CEIDG.

Opłaty:

 • Wniosek o wpis do CEIDG NIE PODLEGA
  OPŁACIE

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

 • 1 lipca 2011 r. została uruchomiona Centralna
  Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  (CEIDG). Centralną Ewidencję i Informację o
  Działalności Gospodarczej prowadzi w systemie
  teleinformatycznym Minister Gospodarki. Ilekroć w
  obowiązujących przepisach jest mowa o ewidencji
  działalności gospodarczej lub organie ewidencyjnym
  należy przez to rozumieć CEIDG. Organy gmin
  pozostają właściwe w zakresie spraw ewidencyjnych
  przedsiębiorców, którzy zakończyli wykonywanie
  działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 r.
  Zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie przedsiębiorców
  będących osobami fizycznymi
 • Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu
  teleinformatycznego danych podlegających wpisowi.
  Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w
  CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego
  po dniu wpływu do CEIDG wniosku. Wpis do
  CEIDG jest dokonywany na wniosek, chyba że
  przepis szczególny przewiduje wpis z urzędu.
 • Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo
  zmiana wpisu.

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest
żądanie:

       - wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru
         urzędowego podmiotów gospodarki narodowej
         (REGON);
       - zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o
         którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i
         identyfikacji podatników i płatników;
       - zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w
         rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń
         społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o
         kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników
         w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
         rolników;
      - przyjęcia oświadczenia o wyborze przez
        przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem
        dochodowym od osób fizycznych albo wniosku o
        zastosowanie opodatkowania w formie karty
        podatkowej.   

 • Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za
  pośrednictwem formularza elektronicznego
  dostępnego na stronie internetowej CEIDG
  www.prod.ceidg.gov.pl, wniosek o wpis do CEIDG
  może być również złożony w wybranym przez
  przedsiębiorcę urzędzie gminy: osobiście albo
  wysłany listem poleconym.
 • Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy
  składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za
  pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.
 • Wniosek o wpis do CEIDG składany listem
  poleconym opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność
  poświadczona jest przez notariusza.
 • Organ gminy przekształca wniosek na formę
  dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem
  elektronicznym weryfikowanym za pomocą
  kwalifikowanego certyfikatu i przesyła do CEIDG nie
  później niż następnego dnia roboczego od dnia jego
  otrzymania.
 • Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o:

      - zmianę wpisu - w terminie 7 dni od dnia zmiany
        danych, powstałej po dniu dokonania wpisu do
        CEIDG;
      - wykreślenie wpisu - w terminie 7 dni od dnia
        trwałego zaprzestania wykonywania działalności
        gospodarczej;
      - informacje o zawieszeniu oraz wznowieniu
        wykonywania działalności gospodarczej.

 • Okres zawieszenia wykonywania działalności
  gospodarczej rozpoczyna się od dnia złożenia
  wniosku
  o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania
  działalności gospodarczej i trwa do dnia złożenia
  wniosku o wpis informacji o wznowieniu
  wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia
  wskazanego w tym wniosku, który nie może być
  wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.
 • Regulamin oraz instrukcja wypełnienia wniosku
  CEIDG dostępne są na stronie internetowej
  www.ceidg.gov.pl

 

 

 

Zmiany w dokumencie:

Zmiany w dokumencie:

Miejsce świadczenia usługi:

Przed zmianą:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych

Parter pokój nr 1

Po zmianie:

Urząd Gminy w Lubowidzu Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

 


Liczba odwiedzin : 760
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2015-05-22 11:48:13
Czas publikacji: 2016-07-14 14:58:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak