karta 

 
 

img_a1.JPG

URZĄD MIASTA I GMINY W LUBOWIDZU

 

KARTA USŁUG

 

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz

Wydanie: 3

 

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

Strona / stron    1 / 8

 

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) oraz
zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 35

Fax: (23) 658-20-78 wew. 20

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) oraz zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

  Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Pokój Nr 9 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Niezwłocznie, najpóźniej następnego dnia, po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG

Tryb odwoławczy:

 • Czynność organu gminy związana jest z przyjęciem i weryfikacją wniosku, przekształceniu go na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie do CEIDG, jest to czynność materialno-techniczna, na którą nie przysługuje odwołanie.
 • Organem ewidencyjnym jest minister właściwy
  do spraw gospodarki

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. 2018, poz. 647)

Wymagane dokumenty

 • W zależności od potrzeby: Wniosek CEIDG-1
  - dokonanie wpisu do CEIDG,
  - dokonanie zmiany wpisu w CEIDG,
  - wpis informacji o zawieszeniu wykonywania
    działalności gospodarczej w CEIDG,
  - wpis informacji o wznowieniu wykonywania
    działalności gospodarczej w CEIDG,
  - o wykreślenie wpisu z CEIDG.

  Aktualne wnioski dostępne pod linkiem:

  https://wws.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba

Opłaty:

 • Wniosek o wpis do CEIDG NIE PODLEGA
  OPŁACIE

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne.

Każdy ma prawo dostępu do tych danych i informacji.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;
 • dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;
 • oznaczenie "w spadku", jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny;
 • numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
 • informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;
 • adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
 • inne niż wymienione w pkt 6 dane kontaktowe przedsiębiorcy,
  w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;
 • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane informacyjne:

 • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółki cywilnej,
  o ile przedsiębiorca zawarł umowę takiej spółki;
 • dane przedstawiciela ustawowego, o ile
  są wymagane;
 • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej;
 • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej, o ile została zgłoszona we wniosku
  o wpis do CEIDG;
 • informacja o wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG;
 • informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności
  do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kurateli lub opieki, obejmująca dane kuratora lub opiekuna;
 • informacja o ogłoszeniu upadłości, o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego oraz dane syndyka;
 • informacja o prawomocnym oddaleniu wniosku
  o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza
  na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie
  na zaspokojenie tych kosztów;
 • informacja o prawomocnym uchyleniu
  lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub naprawczym;
 • informacja o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, o jego zakończeniu lub umorzeniu albo uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu
  o zatwierdzenie układu oraz dane nadzorcy lub zarządcy;
 • informacja o przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
 • informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej
  z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
 • informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, o ile została zgłoszona
  we wniosku o wpis do CEIDG;
 • data zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy;
 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany;
 • dane zarządcy sukcesyjnego powołanego
  na wypadek, gdyby zarządca sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania go przez przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
   o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
  (Dz. U. 2018, poz. 1629);
 • informacja o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego
  i dacie ustanowienia zarządu sukcesyjnego;
 • informacja o tym, że zarządca sukcesyjny przestał pełnić
  tę funkcję z powodu: śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania,rezygnacji, uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej
 • oraz dacie, z którą zarządca sukcesyjny przestał pełnić
  tę funkcję;
 • informacja o powołaniu kolejnego zarządcy sukcesyjnego;
 • informacja o okresie, na jaki zarząd sukcesyjny został przedłużony przez sąd;
 • informacja o wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego
   i dacie wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego.
 • Dane przedstawiciela ustawowego, albo zarządcy sukcesyjnego, także numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada.

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenia o:

 • podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy;
 • posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.
 • Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia
  o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 • Regulamin oraz instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG dostępne są na stronie internetowej  www.ceidg.gov.pl
 

Liczba odwiedzin : 769
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2015-05-22 11:48:13
Czas publikacji: 2019-01-18 10:31:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak