karta 

 

 

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU

 

KARTA USŁUG

 

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 3

 

14.07.2016 r.

14.07.2016 r.

14.07.2016 r.

Strona / stron    1 / 2

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

 

 Dodatki Energetyczne

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 37

Fax: (23) 658-20-78 wew. 20

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Dodatki Energetyczne

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

  Pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Decyzja administracyjna. Wydanie decyzji następuje
  bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca,
  a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od
  dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
  Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy
  Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania
  decyzji. Odwołanie składa się w pokoju nr 1 (parter).

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 411)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dodatek energetyczny
  - Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą.
  - Rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną.

Opłaty:

 • Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie
  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego
  2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 224)

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą
  pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących
  dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową
  rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.
 • Warunki jakie należy spełnić, przez osoby
  uprawnione aby otrzymać zryczałtowany dodatek
  energetyczny:
  - złożyć stosowny wniosek,
  - mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
  - być stroną umowy kompleksowej lub umowy
  sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkiwać w
  miejscu dostarczania energii elektrycznej.
  Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego:
 • Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Enerii z
  dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wysokości
  dodatku energetycznego obowiązującej od dnia
  1 maja 2016 roku do dnia 30 kwietnia 2017 roku dla
  gospodarstwa domowego:
  - prowadzonego przez osobę samotną – 11,29 zł/
     miesiąc
  - składającego się z 2 do 4 osób – 15,68 zł/ miesiąc
  - składającego się z co najmniej 5 osób – 18,81 zł/
     miesiąc.
 • Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy
  wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego
  miesiąca, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym
  dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia
  danego roku.
  W załączeniu:                                                                       
 • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

 

 

Zmiany w dokumencie:

Miejsce świadczenia usług:

Przed zmianą:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu

Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych, Parter pokój nr 1

Po zmianie:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, Pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Podstawa prawna:

Przed zmianą:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 411)

Po zmianie:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
Obwieszczenie Ministra Energii z dnia  22 kwietnia 2016 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 411)

 

 

 

Załączniki

wniosek-_zrycza_towany_dodatek_energetyczny.pdf

Data: 2016-05-18 12:50:04 Rozmiar: 276.1k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 571
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2015-05-22 10:03:13
Czas publikacji: 2016-07-14 14:45:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak