Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

 

 

img_a1.JPG

 

 

 

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 2

 

13.07.2016 r.

13.07.2016 r.

13.07.2016 r.

Strona / stron    2

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

Karta usług

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku         w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
 • Uchwała Nr 118/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz,
 • Uchwała Nr 142/XXIV/2016 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
 • Uchwała nr 119/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała nr 141/XXIV/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 119/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu       z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu        i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr 115/XX/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie   z uchwałą nr 139/XXIII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 maja 2016 r.         w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Opłaty:

Nie podlega

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady  komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (gospodarstwo od 1 do 4 osób)
 • 12  zł  miesięcznie  od  jednego  mieszkańca,  jeśli  odpady  nie  są  zbierane i odbierane w sposób selektywny(gospodarstwo od 1 do 4 osób)
 • Ustala  się  miesięczną  stawkę  za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi  od jednego  gospodarstwa domowego w wysokości 30 zł, jeżeli opady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (od 5 osób i więcej)
 • Ustala  się  wyższą  miesięczną  stawkę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  jednego gospodarstwa domowego w wysokości 60 zł, jeśli odpady nie są zbierane  i odbierane w sposób selektywny (od 5 osób i więcej).

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.), ustala  się wyższe  miesięczne  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady komunalne są zbierane  i odbierane w sposób nieselektywny:

 • w wysokości 8 zł od mieszkańca,
 • w wysokości 40 zł od gospodarstwa domowego

Zgodnie z art. 6m, ust 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Zmiany w dokumencie:

Miejsce świadczenia usługi:

Przed zmianą:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Promocji Gminy, Środowiska i Gospodarki Odpadami

Pokój Nr 8 I piętro

Po zmianie:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Podstawa prawna:

Przed zmianą:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Uchwała Nr 226/XXXV/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz.

Po zmianie:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
 • Uchwała Nr 118/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz,
 • Uchwała Nr 142/XXIV/2016 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości        i porządku na terenie Gminy Lubowidz
 • Uchwała nr 119/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych      od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała nr 141/XXIV/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 119/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr 115/XX/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty           za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Wymagane dokumenty:

Przed zmianą:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzona zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do Uchwały Nr 202/XXXI/2013 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 26 kwietnia 2013 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (poniżej karty).

Po zmianie:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr 139/XXIII/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Dokumenty do wglądu:

Przed zmianą:

Brak

Po zmianie:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

Przed zmianą:

Zgodnie z art. 6m wyżej wymienionej ustawy właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację           w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Po zmianie:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane  w sposób selektywny (gospodarstwo od 1 do 4 osób)
 • 12  zł  miesięcznie  od  jednego  mieszkańca,  jeśli  odpady  nie  są  zbierane i odbierane w   sposób selektywny (gospodarstwo od 1 do 4 osób)
 • Ustala  się  miesięczną  stawkę  za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi  od jednego  gospodarstwa domowego w wysokości 30 zł, jeżeli opady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (od 5 osób i więcej)
 • Ustala  się  wyższą  miesięczną  stawkę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  jednego gospodarstwa domowego w wysokości 60 zł, jeśli odpady nie są zbierane  i odbierane w sposób selektywny (od 5 osób i więcej).

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.), ustala  się wyższe  miesięczne  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady komunalne są zbierane  i odbierane w sposób nieselektywny:

 • w wysokości 8 zł od mieszkańca,
 • w wysokości 40 zł od gospodarstwa domowego

Zgodnie z art. 6m, ust 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

img_a2.GIF

 

Załączniki

13.07.2016_Deklaracja...pdf

Data: 2016-07-13 09:57:11 Rozmiar: 434.57k Format: .pdf Pobierz

Segregacja odpadów 2017 rok.pdf

Data: 2017-06-27 10:07:28 Rozmiar: 258.84k Format: .pdf Pobierz

Harmonogram_Lubowidz_Gmina_2018.pdf

Data: 2018-02-07 08:24:36 Rozmiar: 714.24k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 770
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2014-04-17 09:51:54
Czas publikacji: 2018-02-07 08:24:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak