Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 

 

 

 Art. 8 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227) nakłada na organy administracyjne obowiązek udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone, art.21 cytowanej ustawy nakłada obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Układ wykazu przygotowany został zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie ( Dz. U. z 2007 r. Nr 120 , poz. 827)

Wykaz danych składa się :

 • ze spisu kart informacyjnych
 • z kart informacyjnych zawierających dane umożliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów

Dla poszczególnych kategorii dokumentów, których dane zamieszczane są w wykazie obowiązkowo prowadzone są karty typu A - H

Dla dokumentów, których dane można umieszczać w wykazie prowadzone są karty typu I

Karty informacyjne prowadzone są dla każdego dokumentu oddzielnie:

 1. Karty typu A - wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
 2. Karty typu B - decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
 3. Karty typu C - projekty: polityk, strategii, planów lub programów
 4. Karty typu D - polityki, strategie, plany lub programy
 5. Karty typu E –raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raporty dotyczące realizacji przepisów o ochronie środowiska, sprawozdania , o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne, raporty bezpieczeństwa, dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych, karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach  gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
 6. Karty typu F- prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, opracowania ekofizjograficzne, rejestry substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestry poważnych awarii
 7. Karty typu G - wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 8. Karty typu H -zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
 9. Karty typu I -inne dokumenty

Wójt, zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, prowadzi karty informacyjne dla dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu lub które są przewidziane dla Wójta

 Kliknij aby przejść do wyszukiwarki kart

 

 

 
 

Liczba odwiedzin : 2175
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Renata Prusak
Osoba odpowiedzialna za informację : Roman Buśka
Czas wytworzenia: 2014-10-07 14:10:17
Czas publikacji: 2017-02-27 11:15:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak