Karta 

 

 

 

img_a1.JPG

 

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 3

 

14.07.2016 r.

14.07.2016 r.

14.07.2016 r.

Strona / stron   

4

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych

 

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Pokój  Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  Odwołanie składa się w pokoju nr 1 (parter).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
 • Uchwała Rady Gminy w Lubowidzu nr 148/XXV/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lubowidz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. mazowieckiego Nr 174, poz. 6836)
 • Uchwała Rady Gminy Lubowidz nr 147/XXV/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubowidz (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 174 poz. 6835 ).

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży.
 • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
 • Wydruk wpisu z CEIDG
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art.65 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225)
 • umowa spółki cywilnej dot. przedsiębiorców – wspólników spółki cywilnej.

Opłaty:

 • Wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nie podlega opłacie skarbowej na podst. art. 3 ustawy o opłacie skarbowej.
 • Coroczna opłata za korzystanie z zezwoleń wynosi: 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
 • W przypadku nabycia zezwolenia bądź utraty jego ważności opłatę dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W przypadku nowego zezwolenia należy wnieść opłatę przed jego odbiorem. W kolejnych latach ważności zezwolenia w przypadku przekroczenia rocznej wartości sprzedaży 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa, 37,500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 77,000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu, wysokość wnoszonej opłaty wynosi odpowiednio 1,4%, 1,4% i 2,7% ogólnej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.
 • Za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobierana jest opłata. Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Urzędu Bank Spółdzielczy w Działdowie Oddział w Lubowidzu

Nr konta 84 8215 1032 2004 0040 4016 0009

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • od 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Zezwolenia Wójt Gminy w Lubowidzu wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy.

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas określony - nie krótszy niż 2 lata. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży wydaje się na czas określony - nie krótszy niż 4 lata.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • Likwidacji punktu sprzedaży.
 • Upływu terminu ważności zezwolenia.
 • Zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży.
 • Zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
 • Niezłożenia oświadczenia lub niedokonania stosownej opłaty w ustawowym terminie.

 

Zmiany w dokumencie:

Miejsce świadczenia usługi:          

Przed zmianą:

Urząd Gminy w Lubowidzu, Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych Parter pokój nr 1.

Po zmianie:

Urząd Gminy w Lubowidzu Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Podstawa prawna:

Przed zmianą:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 267 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)
 • Uchwała Rady Gminy w Lubowidzu nr 148/XXV/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lubowidz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. mazowieckiego Nr 174, poz. 6836)
 • Uchwała Rady Gminy Lubowidz nr 147/XXV/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubowidz (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 174 poz. 6835 ).

Po zmianie:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późn. zm. )
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późn. zm.)
 • Uchwała Rady Gminy w Lubowidzu nr 148/XXV/2006 z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Lubowidz miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. mazowieckiego Nr 174, poz. 6836)
 • Uchwała Rady Gminy Lubowidz nr 147/XXV/2006 z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Lubowidz (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 174 poz. 6835 ).

 

img_a2.GIF

 

Załączniki

wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

Data: 2016-07-14 14:19:21 Rozmiar: 343.56k Format: .pdf Pobierz

oświadczenie o wartości sprzedaży I 2017 WZOR.pdf

Data: 2018-01-11 13:39:30 Rozmiar: 136.85k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 821
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2012-07-19 08:23:34
Czas publikacji: 2018-01-11 13:39:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak