Karta 

 
  

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU

 

 

KARTA USŁUG

 

Opracował:

Roman Buśka

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 2

 

21.03.2013 r.

21.03.2013 r.

21.03.2013 r.

Strona / stron    5

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 


Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

 

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

I Piętro pokój nr 11,12

 

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  Odwołanie składa się w pokoju nr 11 (piętro).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.. 1220 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r.
  Nr 98, poz.1071 z poźn. zm.). 
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie
  stawek i opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz
  stawek kar za zniszczenie zieleni na dany rok.
 •  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
  13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla
  poszczególnych rodzajów i gatunków drzew ( Dz. U.
  2004 r. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Wniosek powinien zawierać:

 •  imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 •  tytuł prawny władania nieruchomością;
 •  nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;
 •  wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości  i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.
 • Wypis z rejestru gruntów.

Opłaty:

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku  (Dz. U. z 2006 r.   Nr 225 poz.1635 ze zm.) art. 7 pkt 3 nie pobiera się opłaty skarbowej  oraz

 

Zgodnie z art. 86 ust. l i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  nie pobiera się opłaty za usunięcie drzew i krzewów:  

 •  na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie;
 •  na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem  działalności gospodarczej;
 •  jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
 •   które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia               w istniejących obiektach budowlanych;
 •  które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi;
 •  w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych;
 •  które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane;
 •  z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych,     z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku              z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów;
 •  które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie,              z przyczyn niezależnych od posiadacza
  nieruchomości;
 •  topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 •  jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
 • z grobli stawów rybnych;
 • jeżeli usunięcie było związane z regulacją                          i utrzymaniem koryt cieków naturalnych,
  wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

 

Dokumenty do wglądu:

brak

Uwagi:

 

         Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Lubowidz, przy czym zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie.

 

         Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.

           Zgodnie z art. 83 ust. 6 ustawy o ochronie przyrody uzyskania zezwolenia nie wymaga usunięcie drzew lub krzewów:

 • w lasach;
 • owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną kraj  obrazową;
 • na plantacjach drzew i krzewów;
 • których wiek nie przekracza 10 lat;
 • usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 • które utrudniają widoczność sygnalizatorów                        i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 • usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

       Za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia, a także zniszczenie drzew lub krzewów wymierza się administracyjną karę pieniężną.

         Przepisów ustawy o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew i krzewów rosnących w lasach i na gruntach leśnych. Usuwanie drzew w lasach i na gruntach leśnych reguluje ustawa z dnia 28 września  1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późno zm.).

 

Zmiany w dokumencie:


Podstawa prawna


Przed zmianą:

 • • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.)
 • • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 86, poz. 789 z późn.zm.);
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115);
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2011r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na rok 2012 (Monitor Polski Nr 95, poz. 963)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z poźn. zm.); Rozporządzenie Ministra
 • Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. 2004 r. Nr 228, poz. 2306 z poźn. zm.)

Po zmianie:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.. 1220 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z poźn. zm.).
 • Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek i opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na dany rok.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew ( Dz. U. 2004 r. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.)
img_a2.GIF

 

Załączniki

wniosek_o_wyciecie_drzew.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.02k Format: .pdf Pobierz

Karta_uslug_zezwolenie_na_wyciecie_drzew.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 400.68k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 551
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Roman Buśka
Czas wytworzenia: 2012-10-11 13:15:39
Czas publikacji: 2012-10-11 13:15:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak