Karta 

 
 

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU

 

 

KARTA USŁUG

 

Opracował:

Anna Machnik

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

06.09.2012 r.

01.10.2012 r.

01.10.2012 r.

Strona / stron    1 / 2

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 

                Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu

Stanowisko ds. budownictwa

I Piętro pokój nr 11,12

Termin załatwienia sprawy:

 • Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
 • Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami)
 • Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,                 z późniejszymi zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 164, poz.1588).

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy;
 • 2 egz. oryginalnych kopii mapy zasadniczej zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem, obejmujących teren, którego ta inwestycja dotyczy i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać, z naniesioną planowaną inwestycją / obiekty, sieci /, w skali 1:500 lub 1:1000, w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
  • oryginalny wypis z rejestru gruntów
  • Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

a. 17 zł - za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika,

b. 107 zł - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

c. 56 zł - za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotu.

Dokumenty do wglądu:

brak

Uwagi:

 • Obowiązek uzyskania opinii właściwych organów     w toku postępowania wydłuża postępowanie administracyjne o czas oczekiwania na uzgodnienie.
 • Dla tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom                   i właścicielowi nieruchomości.
 • Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy.

 

Zmiany w dokumencie:

 

 

 

img_a2.GIF

 

Załączniki

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i użytku publicznego.pdf

Data: 2019-01-25 12:31:05 Rozmiar: 310.77k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 825
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Marcin Cieśla
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Machnik
Czas wytworzenia: 2012-10-11 13:12:22
Czas publikacji: 2019-01-25 12:31:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak