Karta 

 
  

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Jolanta Pijankowska

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

06.09.2012 r.

01.10.2012 r.

01.10.2012 r.

Strona / stron    2

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 

UMORZENIA, ODROCZENIA I ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI PODATKOWEJ

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

Umorzenia, odroczenia i rozłożenie na raty należności podatkowej

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Gminy w Lubowidzu

            Referat Podatkowy . Parter pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  Odwołanie składa się w pokoju nr 9 (parter).

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997roku Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z póź. zm.)

 

 

Wymagane dokumenty:

 •   Pisemny wniosek
 • Zaświadczenie o dochodach obojga małżonków, oraz wszystkich osób zameldowanych w domu
 • Odcinki emerytur, rent (kopie)
 • Zaświadczenia o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego, oraz wszystkich osób zameldowanych w domu
 • Potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia ( karty informacyjne lub wypisy ze szpitala, zaświadczenie lekarskie, kopie rachunków za leki itp.)
 • Potwierdzenie rachunków ponoszonych w gospodarstwie domowym np. energia elektryczna, gaz, telefon, wywóz nieczystości stałych, woda, kanalizacja itp.
 • Potwierdzenie rachunków ponoszonych na naukę (kopie rachunków, dowodów wpłaty itp.)
 • potwierdzenie spłat kredytów, pożyczek – rodzaj, wysokość raty ( kserokopia umowy lub potwierdzenie wpłaty za ostatni miesiąc).
 • W przypadku otrzymania świadczeń z Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej, Centrum Pomocy Rodzinie itp. - kserokopie decyzji o przyznaniu pomocy.
 • Inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

 

Opłaty:

 

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

 

 • W razie braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca wezwany zostanie do ich uzupełnienia  w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych prowadzącym sprawę. Jeżeli podanie nie zostanie załatwione we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu wyznaczając nowy (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).

 

 

Zmiany w dokumencie:

 

 

 

img_a2.GIF

 

Liczba odwiedzin : 565
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Pijankowska
Czas wytworzenia: 2012-10-11 13:10:30
Czas publikacji: 2012-10-11 13:10:30
Data przeniesienia do archiwum: Brak