Karta 

 
  

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Jolanta Pijankowska

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

06.09.2012 r.

01.10.2012 r.

01.10.2012 r.

Strona / stron    2

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 

ULGA Z TYTUŁU NABYCIA GRUNTÓW

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

Ulga z tytułu nabycia gruntów

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Gminy w Lubowidzu

            Referat Podatkowy . Parter pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy:

  • 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

  • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  Odwołanie składa się w pokoju nr 9 (parter).

Podstawa prawna:

 

  • Art. 12 ust. 1 pkt. 4 i art. 12 ust. 3-6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty:

  •   Pisemny wniosek
  • Akt notarialny

Opłaty:

 

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

  • zwalnia się od podatku rolnego - grunty lub prawo wieczystego użytkowania gruntów nabytych w drodze kupna na utworzenie nowego lub powiększenie już istniejącego gospodarstwa do powierzchni nie przekraczającej 100 ha oraz grunty wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte w trwałe zagospodarowanie w celu utworzenia nowego gospodarstwa  lub powiększenie gospodarstwa już istniejącego - nie przekraczającej 100 ha - na okres 5 lat.
  • Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe użytkowanie. Po upływie okresu  zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim o 50%.
  • W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

     

 

Zmiany w dokumencie:

 

 

img_a2.GIF

 

Liczba odwiedzin : 559
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Pijankowska
Czas wytworzenia: 2012-10-11 13:08:29
Czas publikacji: 2012-10-11 13:08:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak