Rejestr żłobków i klubów dziecięcych 

 
  

 

 

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

KARTA USŁUG

Opracował:

Urszula Miśkiewicz

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

09.04.2014 r.

11.04.2014 r.

11.04.2014 r.

Strona / stron   1/1

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

 ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

Karta usług

Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej-rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej-rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Miejsce świadczenia usługi:

 •  Urząd Gminy w Lubowidzu                                            Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych Parter pokój nr 1
 

Termin załatwienia sprawy:

 
 • 7 dni od daty wpływu wniosku do urzędu

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w pokoju nr 1 (parter).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków dziecięcych (Dz. U. z 2014 poz. 193).
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 672)

Wymagane dokumenty

 •  Wypełniony wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, lub informacje o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, lub wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 •  Wójt, dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:

1)     w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;

2)     numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

5)     oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;

6)     w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL.

 •  Wraz z wnioskiem, podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.
 • W celu sprawdzenia zgodności danych, wójt  może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Opłaty:

 

 • Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457) wpis do rejestru podlega opłacie - 840 zł          
 • (Uchwała Nr 267/XLIII/2014 Rady Gminy Lubowidz z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych).

Dokumenty do wglądu:

 

 • Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

W załączeniu formularze:

 • wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
 • informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
 • wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 • rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

Zmiany w dokumencie:
img_a2.GIF

 

 

 

 

 

·        

 
 

Załączniki

wniosek_o_wpis_do_rejestru_zlobkow_klubow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 150.48k Format: .pdf Pobierz

wniosek_o_wykreslenie_z__rejestru_zlobkow_klubow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 145.58k Format: .pdf Pobierz

informacja_o_zmianie_danych_w_rejestrze_zlobkow_klubow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 151.46k Format: .pdf Pobierz

Rejestr_zlobkow_i_klubow_dzieciecych_w_Lubowidzu.xls

Data: Brak danych Rozmiar: 26k Format: .xls Pobierz

Liczba odwiedzin : 567
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2014-04-11 11:49:18
Czas publikacji: 2014-04-11 11:49:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak