Karta 

 
 

img_a1.JPG

URZĄD MIASTA i GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz

Wydanie: 3

 

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

Strona / stron   6

 

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

 

Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lubowidz

 

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lubowidz

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Miasta i  Gminy w Lubowidzu Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej,Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Pokój Nr 9 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:

 • Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony.
  Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.
  w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 2013, poz. 122)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 roku, w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018, poz. 1627)

Wymagane dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej zawierający:

 • Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści: Oświadczam, że:
  -dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
  - znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Oświadczenie, powinno zawierać także:

         - firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko
         i adres przedsiębiorcy;

         -oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

         -podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania  przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty:

 • Opłata skarbowa w wysokości – wpis do działalności regulowanej 50 zł.
 • Zmiana wpisu działalności regulowanej 25 zł.

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując wpisu
do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku
 o wpis wraz z dokumentami

 • Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz wykreśla przedsiębiorcę
   z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego
  o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 • Posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego.   
 • Utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów
  i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo - transportowej.
 • Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną: w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy; na terenie, do którego posiada tytuł prawny.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie
z rejestru.

Przedsiębiorca jest obowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych
do rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które
spowodowało zmianę tych danych. Należy złożyć wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu dokumentów,
wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku we wskazanym terminie skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań.

 • Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca
  następującego po upływie półrocza, którego dotyczy.
 • Sprawozdanie zawiera informacje o masie:

- poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;

-  pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;

-  odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;

-odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1 cyt. w/w ustawy, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, w terminie, o którym mowa w ust. 2 cyt. w/w ustawy, sprawozdanie zerowe.

img_a2.GIF

 

Załączniki

rejestr działalnosci 08.03.2017.pdf

Data: 2017-03-09 07:35:48 Rozmiar: 7.71M Format: .pdf Pobierz

Wniosek_o_wpis_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc

Data: 2019-01-21 13:30:15 Rozmiar: 46k Format: .doc Pobierz

Wniosek_-_zmiana_wpisu_do_rejestru_dzialalnosci_regulowanej.doc

Data: 2019-01-21 13:30:15 Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

Oswiadczenie.docx

Data: 2019-01-21 13:30:15 Rozmiar: 15.32k Format: .docx Pobierz

wniosek o wykreślenie.docx

Data: 2019-01-21 13:30:15 Rozmiar: 14.37k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 874
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2012-07-19 08:18:38
Czas publikacji: 2019-01-21 13:30:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak