Karta 

 
  

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Jolanta Pijankowska

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

06.09.2012 r.

01.10.2012 r.

01.10.2012 r.

Strona / stron    3

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 

PODATEK ROLNY

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

Podatek  rolny

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Gminy w Lubowidzu

            Referat Podatkowy . Parter pokój nr 9

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu, bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  Odwołanie składa się w pokoju nr 9 (parter).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 136 poz. 969 ze zmianami).
 • Uchwała nr 88/XV/2011 Rady Gminy Lubowidz z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2012 r.

Wymagane dokumenty:

 • osoby fizyczne - informacje w sprawie podatku od nieruchomości , rolnego i leśnego
 • osoby prawne – deklaracje na podatek rolny

Opłaty:

 • Podatek rolny od osób fizycznych płatny jest w terminach:
  15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.
 • Niezapłacony w terminie podatek wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.
 • Deklaracje podatkowe osoby prawne składają do 15.01. danego roku.
 • Podatek rolny od osób prawnych płatny jest do 15 - go dnia każdego miesiąca  danego roku.
 • Podatek rolny płatny jest w kasie Urzędu u sołtysa lub na konto Urzędu Gminy w Lubowidz B.S. Działdowo O/Lubowidz  84 8215 1032 2004 0040 4016 0009
 • Informacje podatkowe osoby fizyczne składają                   w ciągu 14 dni od zaistniałej okoliczności lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

 • Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:
  1. właścicielami gruntów,
  2. posiadaczami samoistnymi gruntów
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z AWRSP lub za innego tytułu prawnego.
 • Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
  Obowiązek podatkowy wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
 • Organem podatkowym właściwym w sprawach podatku rolnego jest Wójt.
 • Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek rolny za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał ten obowiązek.
 • Podstawą opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- dla gruntów gosp. rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych;

- dla powstałych gruntów - liczba hektarów fizycznych.
Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza.

 

Zmiany w dokumencie:

 

 

 

img_a2.GIF

 

Załączniki

Deklaracja_na_podatek_rolny.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.57k Format: .pdf Pobierz

informacja_w_sprawie_podatku.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 77.06k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 674
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jolanta Pijankowska
Czas wytworzenia: 2012-10-11 13:00:36
Czas publikacji: 2012-10-11 13:00:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak