Karta 

 
 

img_a1.JPG

URZĄD MIASTA I GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Ewelina Przetakiewicz

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz

Wydanie: 3

 

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

Strona 2

 

Urząd MIasta i Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

 

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 9 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr 215/XXXVIII/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 20176 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz,
 • Uchwała Nr 297/LIV/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz.
 • Uchwała Nr 136/XXI/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 08.06.2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubowidz.
 • Uchwała Nr 212/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadmi komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właściceli nieruchomości ciekłych,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek- wg wzoru,
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do CEIDG,
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały 136/XXI/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dn. 08.06.2012 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubowidz,
 • Tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych spełniającymi dodatkowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
 • Udokumentowana gotowość odbioru odpadów płynnych przez stację zlewną - umowa ze stacją zlewną.

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia – 107 zł (przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz  lub gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Lubowidz. Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapoznać się musi z treścią w/w uchwał.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:

 • informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
 • informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

 

img_a2.GIF

 

Załączniki

Wniosek - wydanie zezwolenia zbiorniki bezodpływowe.docx

Data: 2019-01-16 08:24:44 Rozmiar: 18.54k Format: .docx Pobierz

Oświadczenie - zbiorniki bezodpływowe.docx

Data: 2019-01-16 08:24:44 Rozmiar: 13.27k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 607
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Przetakiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2012-10-11 12:58:07
Czas publikacji: 2019-01-16 08:24:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak