Karta 

 

 

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 2

 

12.07.2016 r.

12.07.2016 r.

12.17.2016 r.

Strona / stron    1 / 2

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

 

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                  i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
 • Uchwała Nr 118/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz.
 • Uchwała Nr 142/XXIV/2016 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku                        na terenie Gminy Lubowidz.
 • Uchwała Nr 136/XXI/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 08.06.2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubowidz.
 • Uchwała Nr 68/X/2011 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 17.06.2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zarządzeniem Nr 99/2011 Wójta Gminy Lubowidz z dn. 25.11.2011 r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lubowidz
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek- wg wzoru
 • Wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do CEIDG.
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek                                  na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią uchwały 136/XXI/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dn. 08.06.2012 w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubowidz
 • Tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych spełniającymi dodatkowe wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
 • Udokumentowana gotowość odbioru odpadów płynnych przez stację zlewną - umowa ze stacją zlewną

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia – 107 zł (przelewem na konto UG Lubowidz  lub gotówką w kasie UG Lubowidz Potwierdzenie wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapoznać się musi z treścią w/w uchwał.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:

 • informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
 • informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

 

Zmiany w dokumencie:

Zmiany w dokumencie:

Miejsce świadczenia usługi:

Przed zmianą:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Promocji Gminy, Środowiska i Gospodarki Odpadami, pokój Nr 8 I piętro

Po zmianie:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Podstawa prawna:

Przed zmianą:

•              Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391)

•              ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

•              ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.)

Po zmianie:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250),
 • Uchwała Nr 118/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz.
 • Uchwała Nr 142/XXIV/2016 z dnia 25.05.2016 r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz.
 • Uchwała Nr 136/XXI/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 08.06.2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubowidz.
 • Uchwała Nr 68/X/2011 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 17.06.2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 • Zarządzeniem Nr 99/2011 Wójta Gminy Lubowidz z dn. 25.11.2011 r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lubowidz
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299),

Uwagi:

Przed zmianą:

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapoznać się musi z treścią następujących dokumentów:

1. Uchwała Nr 143/XXIV/2006 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 17.05.2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz;

2. Uchwała Nr 162/XXVI/2006 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29.09.2006 r. w sprawie zmiany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz;

3. Uchwała Nr 136/XXI/2012 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 08.06.2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Lubowidz

4. Uchwała Nr 68/X/2011 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 17.06.2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

5. Zarządzeniem Nr 99/2011 Wójta Gminy Lubowidz z dn. 25.11.2011 r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Lubowidz

Po zmianie:

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapoznać się musi z treścią w/w uchwał.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat

Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia wójt, burmistrz lub prezydent miasta może:

 • wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem;
 • dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.

Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy.

Sprawozdanie zawiera:

 • informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy;
 • informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe;
 • liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości.

img_a2.GIF

 

Załączniki

Oswiadczenie_-_zbiorniki_bezodplywowe.pdf

Data: 2016-07-15 13:47:14 Rozmiar: 113.62k Format: .pdf Pobierz

Wniosek - wydanie zezwolenia zbiorniki bezodpływowe.docx

Data: 2016-07-15 13:47:14 Rozmiar: 18.46k Format: .docx Pobierz

Liczba odwiedzin : 588
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szuba
Czas wytworzenia: 2012-10-11 12:58:07
Czas publikacji: 2016-07-15 13:49:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak