Karta 

 

 

img_a1.JPG

 

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

KARTA USŁUG

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 6

 

14.07.2016 r.

14.07.2016 r.

14.07.2016 r.

Strona / stron    5

 

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 37

Fax: (23) 658-20-78 wew. 20

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Dodatki mieszkaniowe

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Gminy w Lubowidzu Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 8 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.  Odwołanie składa się w pokoju nr 1 (parter).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 996  z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1817 z poźn.zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1828)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkalnego wraz z deklaracją o wysokości dochodów - druk urzędowy dostępny w miejscu załatwienia sprawy oraz ze strony internetowej
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia brutto z ostatnich trzech pełnych miesięcy - druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy oraz ze strony internetowej
 • Emeryci i renciści - odcinki wypłaty emerytury, renty lub innych świadczeń z okresu ostatnich pełnych trzech miesięcy. W przypadku przekazywania świadczeń na rachunek bankowy – aktualne decyzje ZUS
 • Osoby bezrobotne – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
 •  Osoby korzystające z pomocy społecznej - zaświadczenie lub poświadczenie w deklaracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej
 • ·        Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie

   czynsz; opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną; odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;  inne niż wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego; opłaty za energię cieplną, wodę,   odbiór nieczystości stałych i płynnych; wydatek   stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. 
 • Ostatni rachunek za energię elektryczną.
 • Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Opłaty:

Brak 

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny (np. gdy orzeczono o ich uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

Za dochód uważa się:

Wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz.U. 1993 nr 94 poz. 431 z późn. zm.).

Do dochodu nie wlicza się:

Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w "Monitorze Polskim" na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.)

Uwaga: Od dnia 1.03.2018 r. wysokość najniższej
emerytury wynosi 1029,80 zł.
  

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • 35 m 2  dla 1 osoby,
 • 40 m2  dla 2 osób,
 • 45 m2  dla 3 osób,
 • 55 m2  dla 4 osób,
 • 65 m2  dla 5 osób,
 • 70 m2  dla 6 osób.

Dodatkowo:

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,
 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju* (wymagane: orzeczenie o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej w ustawie) powierzchni o więcej niż:

 • 30 %. albo
 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego

Nie spełnianie przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego), Kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji.

W załączeniu:
 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkalnego wraz z deklaracją o wysokości dochodów
 • Terminy wypłat dodatków mieszkaniowych
 • Zaświadczenie o dochodach do dodatku
 • mieszkaniowego

 

 


 

 

img_a2.GIF

·        

 

Załączniki

wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.pdf

Data: 2015-06-25 09:27:26 Rozmiar: 39.23k Format: .pdf Pobierz

zaswiadczenie_o_dochodach_do_dodatku_mieszkaniowego.pdf

Data: 2015-06-25 09:27:26 Rozmiar: 89.19k Format: .pdf Pobierz

Termin wypłat I kw. 2019 -dodatki mieszkaniowe i energetyczne.pdf

Data: 2018-12-12 09:38:40 Rozmiar: 176.31k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1016
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2012-07-19 08:29:57
Czas publikacji: 2018-12-12 09:38:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak