Wniosek o odebranie odpadow zawierających azbest 

 

 

 img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 4

 

22.06.2018 r.

22.06.2018 r.

22.06.2018 r.

Strona / stron   4

 

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 9 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:

Według terminów naborów wniosków o dotację na usuwanie i utylizację azbestu, nabór ciągły.

Tryb odwoławczy:

-

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 778, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. (Dz. U. z 2018 r., poz. 992  z późn. zm.),
 • Uchwała Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą” Program Oczyszczania Kraju  z Azbestu na lata 2009-2032”
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r., poz. 2119)
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Lubowidz przyjętego Uchwałą Nr 261/XLII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 18 lutego 2014 roku
 • Uchwała Nr 271/XLIV/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 07.04.2014 r. w sprawie zasad dotacji na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubowidz.
 • Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy w Lubowidz z dnia 22.06.2018 r. w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków o pomoc w usuwaniu azbestu oraz przystąpienia Gminy Lubowidz do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie związanego usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o odebranie wyrobów zawierających azbest
 • Kopia Pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym,                       z potwierdzeniem braku sprzeciwu;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki  – aktualny wypis z rejestru gruntów i budynków:  

 a) w przypadku budynków mieszkalnych/nieruchomości będących wyłączną własnością wnioskodawcy – aktualny wypis z rejestru gruntów;    

b) w przypadku budynków mieszkalnych/ nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wraz z  wypisem z rejestru gruntów, upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli    i do podpisania umowy       z Gminą Lubowidz

c) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania;

 • Informacja  owyrobach zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem Nr 3                           do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań         w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania                   i oczyszczania instalacji lub urządzeń w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest          (Dz.U.z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
 • Informacje niezbędna do udzielenia pomocy  de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych   z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubowidz (Załącznik do zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych          z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest).

Opłaty:

Nie podlega

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

Ogłaszany jest nabór przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej               w Warszawie wniosków o odebranie odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniu podlega:

- zdjęcie, odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest,

- odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest.

W przypadku ogłoszenia naboru wniosków o dotację przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mieszkańcy, którzy złożyli kompletny wniosek, wzywani              są telefonicznie do osobistego stawiennictwa w celu złożenia wymaganych przez WFOŚiGW załączników.

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o dotację Gmina Lubowidz ogłasza przetarg na zadanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Wykonawca zadania, zgodnie z umową, odbiera azbest            od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli dokumenty do przedmiotowego wniosku.

Z przeprowadzonego zadania, każdy właściciel nieruchomości otrzyma dokument potwierdzający ilość odebranego azbestu – protokół odbioru    i kartę odpadu.

 

Zmiany w dokumencie:

Miejsce świadczenia usługi:

Przed zmianą:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 8 I piętro

Po zmianie:

Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 9 I piętro

Podstawa prawna:

Przed zmianą:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity  (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),
 • Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy w Lubowidz z dnia 08.04.2014 r. w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków o pomoc           w usuwaniu azbestu oraz przystąpienia Gminy Lubowidz do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Warszawie związanego usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.
 • Uchwała Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego              pod nazwą” Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 3 poz. 20 z późn. zm.)
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubowidz przyjętego Uchwałą Nr 261/XLII/2014 Rady Gminy      w Lubowidzu z dnia 18 lutego 2014 roku
 • Uchwała Nr 271/XLIV/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 07.04.2014 r. w sprawie zasad dotacji  na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubowidz.

Po zmianie:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – (Dz. U. z 2018 r. poz. 778, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity  (Dz. U. z 2018 r., poz. 992  z późn. zm.),
 • Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy w Lubowidz z dnia 22.06.2018 r. w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków o pomoc           w usuwaniu azbestu oraz przystąpienia Gminy Lubowidz             do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie związanego usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.
 • Uchwała Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego              pod nazwą” Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2017 r., poz. 2119)
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubowidz przyjętego Uchwałą Nr 261/XLII/2014 Rady Gminy      w Lubowidzu z dnia 18 lutego 2014 roku
 • Uchwała Nr 271/XLIV/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 07.04.2014 r. w sprawie zasad dotacji  na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubowidz.

Wymagane dokumenty:

Przed zmianą:

Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest

 • Pozwolenie/Zgłoszenie Robót Budowlanych
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości:

- w przypadku budynków mieszkalnych/nieruchomości będących wyłączną własnością wnioskodawcy – aktualny wypis z rejestru gruntów    

- w przypadku budynków mieszkalnych/ nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wraz z  wypisem z rejestru gruntów, upoważnienie dla wnioskodawcy           do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do podpisania umowy z Gminą Lubowidz

- w przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest
 • Wyrys z mapy ewidencji gruntów lub inny załącznik graficzny z lokalizacją obiektu, z którego usuwany będzie azbest.
 • Oświadczenie o prowadzeniu/nie prowadzeniu* na nieruchomości objętej wnioskiem działalności gospodarczej/rolniczej*
 • Oświadczenie, że dotacja stanowi/nie stanowi* pomoc publiczną lub pomoc de minimis, o której mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r.   o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.), w związku z czym składam/nie składam* formularz/-a informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.  
 • W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo:

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informację niezbędną do udzielenia pomocy, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów     z dnia 29.03.2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc     de minimis ( Dz.U. Nr 53, poz. 311).

W przypadku rolników - dodatkowo

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie przedsiębiorca uzyskał w roku,  w którym ubiega się o pomoc oraz                        w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie                          o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacje niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. Nr 121, poz. 810).

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej

Po zmianie:

 • Kopia Pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym, z potwierdzeniem braku sprzeciwu;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki – aktualny wypis z rejestru gruntów

i budynków:  

 a) w przypadku budynków mieszkalnych/nieruchomości będących wyłączną własnością wnioskodawcy – aktualny wypis z rejestru gruntów;    

b) w przypadku budynków mieszkalnych/ nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wraz z  wypisem z rejestru gruntów, upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli i do podpisania umowy z Gminą Lubowidz

c) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania;

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest, zgodnie  z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub    są wykorzystywane wyroby zawierające azbest ( Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
 • Informacje niezbędna do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego  w rozporządzeniu Rady Ministrów                z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się pomoc  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie               ( Dz.U. z 2010 r. Nr 121, poz. 810).
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest  z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubowidz (Załącznik do zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest).

 

 

 

Załączniki

zal_Nr_1_wniosek.pdf

Data: 2018-06-26 12:25:18 Rozmiar: 165.47k Format: .pdf Pobierz

ZAŁĄCZNIK Nr 3.pdf

Data: 2018-06-26 12:25:18 Rozmiar: 204.01k Format: .pdf Pobierz

Zal 4 formularz informacji de minimis.pdf

Data: 2018-06-26 12:25:18 Rozmiar: 168.97k Format: .pdf Pobierz

zał. Nr 5 wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji.pdf

Data: 2018-06-26 12:25:18 Rozmiar: 210.55k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 728
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2014-04-17 10:14:14
Czas publikacji: 2018-06-26 13:08:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak