Karta 

 
  

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU 

KARTA USŁUG

Opracował:

Urszula Miśkiewicz

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

19.08.2013 r.

01.09.2013 r.

21.08.2013 r.

Strona / stron   1/1

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 

 


Pomoc materialna o charakterze socjalnym
Stypendium szkolne

 

 

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Stypendium szkolne

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu ul. Zielona 10,

      pokój nr 5 (I piętro) od godz.730 do godz.1530.

 • Informacji udziela Urszula Miśkiewicz

      tel. (023) 6582078 wew.28

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 
 • Czas załatwienia sprawy i wysokość przyznania pomocy materialnej uczniom jest uzależnione od terminu i kwoty przekazania dotacji celowej z budżetu państwa oraz kompletności złożonego wniosku i wynosi do trzech miesięcy.

 • Stypendium szkolne przyznaje się decyzją administracyjną w I i II półroczu danego roku szkolnego.

 • Stypendia szkolne wypłacane będą po uprzednim złożeniu rachunków, faktur potwierdzających zakup dowolnie wybranych elementów wyprawki szkolnej wymienionych w decyzji.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy w Lubowidzu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawy a dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. 2013 r. poz.267)

 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami)

 • Uchwały Nr 101/XVIII/2005 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późniejszymi zmianami)

 •  Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późniejszymi zmianami)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek kompletnie, prawidłowo i czytelnie wypełniony o przyznanie stypendium szkolnego uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Lubowidz
 • Do wniosku należy dołączyć w szczególności dochody z tytułu:

 - Pracy (zaświadczenie albo oświadczenie o zarobkach, w tym za granicą, o pobieraniu zasiłku rodzinnego, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło

 - Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy z prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie innej gminy, a z terenu gminy Lubowidz potwierdza organ podatkowy (przyjmuje się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości  250 zł)

 - Świadczeń pieniężnych  pomocy społecznej (decyzja albo oświadczenie, a z terenu gminy Lubowidz poświadcza właściwy organ gminy).

 - Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację

 - Alimenty (kopie odpisu sądu zasądzającego alimenty, zaświadczenie komornika)

 - Emerytur, rent w tym rent zagranicznych, zasiłku    przedemerytalnego (przekaz lub przelew pieniężny)

 - Zasiłku dla bezrobotnych (zaświadczenie albo świadczenie z Biura Pracy, jeżeli pobierają zasiłek.

 - Zaświadczenie albo oświadczenie o uzyskanych    dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów z tytułu praktyk, stypendia

 - Decyzja o dodatku mieszkaniowym albo poświadcza właściwy organ gminy.

Opłaty:

Brak 

Dokumenty do wglądu:

Nie dotyczy

Uwagi:

 • Ustawowy nieprzekraczalny termin składania wniosków o stypendium szkolne i poświadczony przez dyrektora danej szkoły

 -   od 1 do 15 września danego roku szkolnego, w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadpodstawowych,

  -  do 15 października danego roku szkolnego , w przypadku słuchaczy publicznych kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb socjalnych.   

 • Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie BIP Urzędu Gminy lub w informacji (parter) w godzinach urzędowania.

 • Stypendium nie przysługuje studentom uczelni wyższych oraz wychowankom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne

 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 • Miesięczny dochód nie może przekroczyć 456 zł netto na jednego członka rodziny.

Zmiany w dokumencie:img_a2.GIF

 

Załączniki

Wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 123.25k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1152
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Świerczewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Urszula Miśkiewicz
Czas wytworzenia: 2013-08-21 10:14:16
Czas publikacji: 2013-08-21 10:14:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak