Karta 

 
  

img_a1.JPG

URZĄD GMINY W LUBOWIDZU

 

 

KARTA USŁUG

 

Opracował:

Roman Buśka

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Wójt Gminy Lubowidz

Wydanie: 1

 

06.09.2012 r.

01.10.2012 r.

01.10.2012 r.

Strona / stron    2

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com, www.uglubowidz.com

 

 

Karta usług

 

                          Rozgraniczenie nieruchomości

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.com

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Rozgraniczenie nieruchomości

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Gminy w Lubowidzu

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

I Piętro pokój nr 11,12

 

Termin załatwienia sprawy:

 • ·        od złożenia wniosku do wszczęcia postępowania – do 14 dni bez zbędnej zwłoki
 • termin ostatecznego załatwienia sprawy uzależniony jest od przebiegu i wyniku rozprawy granicznej przeprowadzonej przez uprawnionego geodetę. Ostateczna decyzja wydawana jest niezwłocznie po dostarczeniu przez upoważnionego geodetę dokumentacji z rozgraniczenia
 • w przypadku skomplikowanej sprawy termin załatwienia może ulec wydłużeniu

 

Tryb odwoławczy:

 • ·        Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie przysługuje zażalenie.
 • Na decyzję o rozgraniczeniu nie przysługuje odwołanie. Strona niezadowolone z przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przekazania sprawy do właściwego Sądu Rejonowego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne            i kartograficzne ( Dz. U. z 2000 r Nr 100, poz.1086 z późn. zm.)

 

 • Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych                     i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 roku                       w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. z 1999 r Nr 45, poz. 453 z poźn. zm. )    

Wymagane dokumenty

 • wniosek o rozgraniczenie;
 • kopia mapy ewidencyjnej z oznaczonymi kolorem przedmiotowymi granicami;
 • wypisy z rejestru gruntów dla rozgraniczanych nieruchomości;
 • odpisy z ksiąg wieczystych i (lub) innych dokumentów stwierdzających własność;
 • pisemne oświadczenie geodety uprawnionego zawierające zgodę na przyjęcie upoważnienia oraz zobowiązanie do wykonania czynności rozgraniczeniowych.

Po wydaniu postanowienia wszczynającego postępowanie rozgraniczeniowe, geodeta upoważniony w postępowaniu przedkłada do tut. Urzędu

 • operat techniczny, który został przyjęty do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego celem oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia granic nieruchomości podlegającej rozgraniczeniu;
 • protokół graniczny z przeprowadzonego rozgraniczenia celem wydania decyzji rozgraniczeniowej.

Opłaty:

 • nie podlega opłacie skarbowej

Dokumenty do wglądu:

brak

Uwagi:

 • W razie, gdy ustalenia przebiegu granicy nie można dokonać na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granic;
 • W razie sporu, co do przebiegu granicy, geodeta ma obowiązek nakłaniania do zawarcia ugody i przekazania informacji, że w razie braku ugody do rozpatrzenia sprawy właściwy jest sąd.

 

Zmiany w dokumencie:

 

 

 

img_a2.GIF

 

Załączniki

wniosek_o_rozgraniczenie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.38k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 590
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Roman Buśka
Czas wytworzenia: 2012-10-11 13:06:12
Czas publikacji: 2012-10-11 13:06:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak