karta 

 
 

img_a1.JPG

URZĄD MIASTA I GMINY W LUBOWIDZU

 

KARTA USŁUG

 

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz

Wydanie: 4

 

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

Strona / stron    1 / 3

 

Urząd Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

 

Karta usług

 

 

 Dodatki Energetyczne

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

Ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78 wew. 35

Fax: (23) 658-20-78 wew. 20

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Dodatki Energetyczne

Miejsce świadczenia usługi:

 • Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

  Pokój Nr 9 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

 

Termin załatwienia sprawy:

 • Decyzja administracyjna. Wydanie decyzji następuje
  bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu miesiąca,
  a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej
  nie później niż w ciągu dwóch miesięcy licząc od
  dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławczego za posrednictwem Burmistrza Miasta Gminy
  Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w pokoju nr 9 I piętro.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 180 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)
 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M. P. z 2018 r. poz. 450)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o dodatek energetyczny
  - Kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży
  energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorcą.
  - Rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną.

Opłaty:

 • Zwolniono z opłaty skarbowej na podstawie
  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 lutego
  2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 224)

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

 • Zryczałtowany dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.
 • Warunki jakie należy spełnić, przez osoby uprawnione aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny:

-        złożyć stosowny wniosek,

-        mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,

-        być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej i zamieszkiwać
w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wysokość  dodatku energetycznego:

 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 23 kwietnia 2018 r.
  w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2019 r. (M. P. z 2018 r. poz. 450)
 • prowadzonego przez osobę samotną – 11,35 zł/ miesiąc

-        składającego się z 2 do 4 osób – 15,77 zł/ miesiąc

-        składającego się z co najmniej 5 osób – 18,92zł/ miesiąc.

 • Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca,
   z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

W załączeniu:

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
 

Załączniki

wniosek- zrycza towany dodatek energetyczny UMiG 2019.pdf

Data: 2019-01-10 09:34:50 Rozmiar: 427.63k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 592
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2015-05-22 10:03:13
Czas publikacji: 2019-01-17 13:56:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak