Wniosek o odebranie odpadow zawierających azbest 

 
 

 

img_a1.JPG

 

URZĄD MIASTA I GMINY W LUBOWIDZU 
  KARTA USŁUG

Opracował:

Ewelina Przetakiewicz

Obowiązuje od 

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz

Wydanie: 5 
02.01.2019 r. 02.01.2019 r. 02.01.2019 r. Strona / stron   5

 

 Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl  

Karta usług 
Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest
Jednostka świadcząca usługi

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78 Fax: (23) 658-20-78e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątkuod godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi: Wniosek o odebranie odpadów zawierających azbest
Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 9 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy: Według terminów naborów wniosków o dotację na usuwanie i utylizację azbestu, nabór ciągły.
Tryb odwoławczy: -
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. (Dz. U. z 2018 r., poz. 992  z późn. zm.),
 • Uchwała Nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą” Program Oczyszczania Kraju  z Azbestu na lata 2009-2032”
 • Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2119)
 • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Lubowidz przyjętego Uchwałą Nr 261/XLII/2014 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 18 lutego 2014 roku
 • Uchwała Nr 35/VI/2015 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Lubowidz.
 • Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz z dnia 02.01.2019 r. w sprawie uruchomienia procedury naboru wniosków o pomoc w usuwaniu azbestu oraz przystąpienia Miasta i Gminy Lubowidz do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie związanego z usuwaniem wyrobów i odpadów zawierających azbest.
Wymagane dokumenty
 • Wniosek o odebranie wyrobów zawierających azbest
 • Kopia Pozwolenia na budowę lub Zgłoszenia prac w Starostwie Powiatowym,                      
  z potwierdzeniem braku sprzeciwu;
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku/działki  – aktualny wypis z rejestru gruntów
 • i budynków:  

 a) w przypadku budynków mieszkalnych/nieruchomości będących wyłączną własnością wnioskodawcy – aktualny wypis z rejestru gruntów;    

b) w przypadku budynków mieszkalnych/ nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, wraz z  wypisem z rejestru gruntów, upoważnienie dla wnioskodawcy do występowania w imieniu wszystkich współwłaścicieli  i do podpisania umowy  z Miastem i Gminą Lubowidzc)

c) w przypadku posiadania innego tytułu prawnego, niż własność, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości. W przypadku budynku, do którego prawo własności posiada kilka osób, należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania;

 • Informacja o wyrobach zawierających azbest, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie wymagań  w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania   i oczyszczania instalacji lub urządzeń
  w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U.z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
 • Informacja niezbędna do udzielenia pomocy  de minimis w rolnictwie, według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. z 2010 r.
  Nr 121, poz. 810).
 • Wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Lubowidz (Załącznik do zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych  z wymianą pokryć dachowych zawierających azbest).
Opłaty: Nie podlega
Dokumenty do wglądu: Dokument potwierdzający tożsamość
Uwagi: Dofinansowaniu podlega:- zdjęcie, odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest,- odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest.W przypadku ogłoszenia naboru wniosków o dotację przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, mieszkańcy, którzy złożyli kompletny wniosek, wzywani są telefonicznie do osobistego stawiennictwa w celu złożenia wymaganych przez WFOŚiGW załączników. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o dotację Miasto i Gmina Lubowidzprzeprowadza procedurę przetargową na zadanie usuwania i unieszkodliwiania azbestu. Wykonawca zadania, zgodnie z umową, odbiera azbest od właścicieli nieruchomości, którzy złożyli dokumenty do przedmiotowego wniosku.Każdy właściciel nieruchomościotrzyma dokument potwierdzający ilość odebranego azbestu - protokół odbioru i kartę odpadu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

KLAUZULA_INFORMACYJNA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH1-1.doc

Data: 2019-01-11 13:32:45 Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

Zal 4 formularz informacji de minimis.doc

Data: 2019-01-11 13:32:45 Rozmiar: 35.5k Format: .doc Pobierz

zal_Nr_1_wniosek.docx

Data: 2019-01-11 13:32:45 Rozmiar: 25.88k Format: .docx Pobierz

zał. Nr 5 wniosek o dofinansowanie kosztów inwestycji.docx

Data: 2019-01-11 13:32:45 Rozmiar: 20.93k Format: .docx Pobierz

ZAŁĄCZNIK Nr 3.docx

Data: 2019-01-11 13:32:45 Rozmiar: 19.89k Format: .docx Pobierz
Liczba odwiedzin : 861
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Przetakiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2014-04-17 10:14:14
Czas publikacji: 2019-01-18 09:22:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak