Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 
 

 

img_a1.JPG

 

 

 

URZĄD MIASTA I GMINY W LUBOWIDZU 

 

KARTA USŁUG

Opracował:

Ewelina Przetakiewicz

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta i Gminy Lubowidz

Wydanie: 3

 

02.01.2019 r.

01.01.2019 r.

02.01.2019 r.

Strona / stron    2

 

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10

09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl

 

Karta usług

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Pokój Nr 9 I piętro, tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty jej doręczenia stronie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku         w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.),
 • Uchwała Nr 215/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca  2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz,
 • Uchwała Nr 297/LIV/2018 z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubowidz
 • Uchwała nr 216/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Uchwała nr 11/II/2018 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 216/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała nr 213/XXXVIII/2017 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie   z uchwałą nr 12/II/2018 Rady Gminy Lubowidz z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 117/XX/2016 Rady Gminy w Lubowidzu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Opłaty:

Nie podlega

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

 Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • 7 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli odpady  komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (gospodarstwo od 1 do 4 osób)
 • 13  zł  miesięcznie  od  jednego  mieszkańca,  jeśli  odpady  nie  są  zbierane i odbierane w sposób selektywny(gospodarstwo od 1 do 4 osób)
 • Ustala  się  miesięczną  stawkę  za  gospodarowanie odpadami  komunalnymi  od jednego  gospodarstwa domowego w wysokości 34 zł, jeżeli opady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (od 5 osób i więcej)
 • Ustala  się  wyższą  miesięczną  stawkę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  od  jednego gospodarstwa domowego w wysokości 64 zł, jeśli odpady nie są zbierane  i odbierane w sposób selektywny (od 5 osób i więcej).

Dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1202 z późn. zm.), ustala  się wyższe  miesięczne  stawki  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi,  jeżeli  odpady komunalne są zbierane  i odbierane w sposób nieselektywny:

 • w wysokości 9 zł od mieszkańca,
 • w wysokości 42 zł od gospodarstwa domowego

Zgodnie z art. 6m, ust 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

 

img_a2.GIF

 

Załączniki

Segregacja odpadów 2017 rok.pdf

Data: 2017-06-27 10:07:28 Rozmiar: 258.84k Format: .pdf Pobierz

deklaracja od 01.01.2019.docx

Data: 2019-01-11 13:16:02 Rozmiar: 39.48k Format: .docx Pobierz

Harmonogram_Lubowidz_Gmina_2019.doc

Data: 2019-01-11 13:16:02 Rozmiar: 343.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 814
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Ewelina Przetakiewicz
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2014-04-17 09:51:54
Czas publikacji: 2019-01-11 13:16:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak