ogłasza otwarty nabór na partnera, spoza finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. 

 
  

Wójt Gminy Lubowidz, Lider wiodący Konsorcjum 8 Gmin tj. Kuczbork-Osada, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Radzanów, Strzegowo, Żuromin  na podstawie art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz.712 z póżn. zm.) ogłasza otwarty nabór na partnera, spoza finansów publicznych, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 

Działając na podstawie art. 28a ust. 4  ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) Wójt Gminy Lubowidz ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,    w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion".

Projekt będzie realizowany w partnerstwie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Lubowidz (Liderem projektu), partnerami będącymi jednostkami sektora finansów publicznych tj.: Gminą . Kuczbork-Osada, Gminą Lidzbark, Gminą Lipowiec Kościelny, Gminą Lutocin, Gminą Radzanów, Gminą Strzegowo, Gminą Żuromin  oraz partnerem spoza sektora finansów publicznych, wybranym w trybie konkursu, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie.

 

Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem Konkursu zostało także umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy W Lubowidzu :  www.uglubowidz.com oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: dot. „Konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych do projektu w ramach Priorytetu 8 działania 8.3 ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –eInclusion” POIG 2007-2013" do dnia  7 marca 2013  roku do godz. 12.30 na adres: Urząd Gminy w Lubowidzu, ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz

 

Oferta powinna być sporządzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konkursu.

 

Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane i Gmina Lubowidz  nie ponosi kosztów przygotowania oferty i nie zwraca nadesłanych ofert.

 

Kontakt: Szczegółowe informacje można otrzymać pod nr tel. (23) 658-20-78

 

Załączniki

Regulamin.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.42M Format: .pdf Pobierz

ogloszenie.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 300.63k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 595
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Krzysztof Kwiatkowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Szuba
Czas wytworzenia: 2013-02-14 15:00:28
Czas publikacji: 2013-02-14 15:00:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak