Karta 

 
 

img_a1.JPG

 

URZĄD MIASTA I GMINY W LUBOWIDZU 

KARTA USŁUG

Opracował:

Anna Stańczak

Obowiązuje od

 

Zatwierdził:

Burmistrz Miasta
i Gminy Lubowidz

Wydanie: 7

 

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

02.01.2019 r.

Strona / stron  10

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu

      ul. Zielona 10 09-304 Lubowidz

Tel.: (23) 658-20-78

Fax: (23) 658-20-78

e-mail: ugl@uglubowidz.pl, www.uglubowidz.pl


 

 

KARTA USŁUG

 

 

 

Dodatki mieszkaniowe

 

 

Jednostka świadcząca usługi

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu ul. Zielona 10, 09-304 Lubowidz Tel.: (23) 658-20-78 wew. 35
Fax: (23) 658-20-78 wew. 20
e-mail: ugl@uglubowidz.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątkuod godz. 7.30 do 15.30

Nazwa usługi:

 • Dodatki mieszkaniowe

Miejsce świadczenia usługi:

Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Referat Działalności Gospodarczej, Gospodarki Mieszkaniowej, Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska Pokój Nr 9 I piętro,           
tel. 23 658 20 78 wew. 35

Termin załatwienia sprawy:

 • 30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu

Tryb odwoławczy:

 • Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Lubowidz w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w pokoju nr 9 (pietro).

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 180 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2001 r.
  w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. nr 156 poz. 1817 z poźn.zm.),

 • Rozporządzenie Misnistra Transportu z dnia26 kwietnia 2013 r.
  w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika uprawnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r poz. 589)

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkalnego wraz z deklaracją
  o wysokości dochodów - druk urzędowy dostępny w miejscu załatwienia sprawy oraz na stronie www.bip.uglubowidz.pl

 • Zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia brutto z ostatnich trzech pełnych miesięcy - druk dostępny w miejscu załatwienia sprawy oraz na stronie internetowej ww.bip.uglubowidz.pl

 • Emeryci i renciści - odcinki wypłaty emerytury, renty lub innych świadczeń z okresu ostatnich pełnych trzech miesięcy.
  W przypadku przekazywania świadczeń na rachunek bankowy – aktualne decyzje ZUS/KRUS

 • Osoby bezrobotne – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy

 •  Osoby korzystające z pomocy społecznej - zaświadczenie lub poświadczenie
  w deklaracji przez MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 • ·       Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie czynsz; opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej; zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną; odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;  inne niż wymienione opłaty za używanie lokalu mieszkalnego; opłaty za energię cieplną, wodę,  odbiór nieczystości stałych i płynnych; wydatek  stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. 

 • Ostatni rachunek za energię elektryczną.

 • Orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania
  w oddzielnym pokoju.

 

Opłaty:

Brak 

Dokumenty do wglądu:

Dokument potwierdzający tożsamość

Uwagi:

Wypłata dodatku mieszkaniowego

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych,
  do których przysługuje im spółdzielcze prawo
  do lokalu mieszkalnego,

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

 • innym osobom mającym tytuł prawny
  do zajmowanego lokalu mieszkalnego (np. z umowy użyczenia)
  i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

Za dochód uważa się:

Za dochód uważa się wszelkie przychody
po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach
o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków
dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa
w przepisach ustawy
z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690), świadczenia wychowawczego,
o którym mowa w ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 i 2354), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540), oraz świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529). Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579).

Do dochodu nie wlicza się:

Świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę najniższej emerytury obowiązującą w dniu złożenia wniosku, ogłoszoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w "Monitorze Polskim" na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 z późn. zm.)

Uwaga: Od dnia 1.03.2018 r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1029,80 zł.  

Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego
w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • 35 m 2  dla 1 osoby,

 • 40 m2  dla 2 osób,

 • 45 m2  dla 3 osób,

 • 55 m2  dla 4 osób,

 • 65 m2  dla 5 osób,

 • 70 m2  dla 6 osób.

Dodatkowo:

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób, dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2,

 • jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w przypadku gdy niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania
  w odrębnym pokoju (wymagane: orzeczenie
  o niepełnosprawności i stosowne zaświadczenie lekarskie lub opinia biegłego), wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje wtedy, gdy powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza normatywnej (określonej
w ustawie) powierzchni o więcej niż:

 • 30 %. albo

 • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi
  i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego:

Nie spełnianie przesłanek ustawowych, np. nadmetraż, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego), Kwota dodatku byłaby niższa niż 2 % najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane
z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących
z wnioskodawcą jest mniejsza, niż wykazana w deklaracji.

 

img_a2.GIF

·        

 

Załączniki

wniosek_o_przyznanie_dodatku_mieszkaniowego.pdf

Data: 2015-06-25 09:27:26 Rozmiar: 39.23k Format: .pdf Pobierz

zaswiadczenie_o_dochodach_do_dodatku_mieszkaniowego.pdf

Data: 2015-06-25 09:27:26 Rozmiar: 89.19k Format: .pdf Pobierz

Termin wypłat I kw. 2019 -dodatki mieszkaniowe i energetyczne.pdf

Data: 2018-12-12 09:38:40 Rozmiar: 176.31k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1063
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy w Lubowidzu
Osoba wprowadzająca informację : Anna Stańczak
Osoba odpowiedzialna za informację : Anna Stańczak
Czas wytworzenia: 2012-07-19 08:29:57
Czas publikacji: 2019-01-17 14:11:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak